Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówj. BKZ - 07.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZwniosek (do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia wykonać w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:
a) gatunków drzew i krzewów,
b) obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy:

  • na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm - obwód pnia mierzony tuż pod koroną,

c) powierzchni porośniętej krzewami w m²,
d) stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie;

2. Projekt planu:
nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
przesadzenia drzewa lub krzewu;

3. Dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Poz. 142 ze zm.);

4. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. za wydanie decyzji – brak opłaty
2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych.

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. włożenie dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór dokumentów: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel.: 24 367 14 54,

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz 1257)
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zm.);
- art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. BKZ - 07.
data publikacji: 
czwartek, 25 stycznia 2018, godz. 07:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 12:51 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
62 146 425

Stopka