Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 456/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30. marca 2007r.

KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE
PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA
NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO

Szczegółowe warunki konkursu ofert
i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu

 

Zamawiający:
Gmina Płock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

 

Płock, 2007 rok

I.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców miasta Płocka w wieku 50 lat i więcej, którzy dotychczas nie leczyli się w związku ze schorzeniami jelita grubego – z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, stanowiących załącznik nr 1;  


II.  Okres realizacji zamówienia:   maj – listopad 2007r.
     Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń :  maj 2007r.


III. W konkursie mogą wziąć udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27.08.2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

 

VI.  Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2; zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w “Szczegółowych materiałach informacyjnych” określonych dla ww. programu profilaktycznego. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
2. Formularze oferty wraz ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 II piętro pokój nr 250, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 oraz w środy w godz. 930 – 1730 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka ( www.ump.pl ).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/-li oferenta upoważnionego/ -nych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta, ważne do 3. miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom.
5. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ważne do 3. miesięcy od daty wystawienia.  
6. Załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta, muszą być również podpisane przez upoważnionego/-nych przedstawiciela/-li oferenta.
7. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i ponumerowane.
8. W przypadku dołączenia do oferty, jako załącznika, kopii jakiegoś dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez oferenta.
9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją :
✔ adresat:   Urząd Miasta Płocka,   09-400 Płock,  Stary Rynek 1,
✔ „Oferta na konkurs na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Nie otwierać przed dniem 7.maja 2007r. godz. 13:00”,
✔ nazwa i adres oferenta.
11. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić w niej zmian po upływie terminu składania ofert.
12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

V. Sposób przedstawienia ceny oferty:

1. Oferent przedstawi ofertę cenową brutto – według kalkulacji kosztów określonej w pkt V formularza oferty.
2. Cena oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
3. Cena winna być określona przez oferenta z uwzględnieniem upustów, jakie oferent oferuje.
4. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.


VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 II piętro pokój nr 250, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 oraz w środy w godz. 930 – 1730
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 4. maja 2007r. o godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w pkt 2. zostaną odrzucone.


VII. Termin związania złożonej oferty:

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30. dni od upływu terminu składania ofert.


VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7. maja 2007r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1,  pokój nr  18.


IX. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka.
2. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej, oferenci (lub ich upoważnieni przedstawiciele) mogą uczestniczyć w części jawnej.
3. W części jawnej konkursu Komisja Konkursowa :
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę ofert złożonych na realizację programu;
b) otwiera koperty z ofertami i odczytuje istotne elementy złożonych ofert, w szczególności informację o liczbie świadczeń i kwocie globalnej z tytułu realizacji programu,
c) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
4. W części niejawnej konkursu Komisja Konkursowa :
a) ustala, które ze złożonych ofert spełniają warunki określone w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu ofert i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu”, odrzuca oferty nie odpowiadające ww. warunkom oraz oferty złożone po terminie;
b) wybiera ofertę najkorzystniejszą albo nie przyjmuje żadnej z ofert;
c) niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Płocka dotyczących środków na realizację programów zdrowotnych).


X. Kryteria wyboru oferty:

1. Komisja Konkursowa porównuje oferty złożone na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego pod względem:
a) zgodności zakresu i liczby świadczeń zdrowotnych oferowanych przez oferenta z zakresem określonym przez Zamawiającego,
b) zgodności liczby i kwalifikacji zawodowych osób wskazanych przez oferenta, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych, z wymogami określonymi przez Zamawiającego,
c) zgodności wyposażenia: sprzętu i aparatury medycznej, zabezpieczonego przez oferenta na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego,
d) ceny proponowanej przez oferenta za realizację programu profilaktycznego,
e) spełnienia kryteriów dodatkowych określonych przez Zamawiającego dla programu profilaktycznego.
2. Podstawowym kryterium wyboru oferty na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego będzie łączna liczba punktów uzyskanych za cenę zrealizowania świadczeń w ramach programu oraz za spełnienie dodatkowych kryteriów.
Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację w/w programu oraz ich punktację:

Wyszczególnienie

Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową

1.

zatrudnienie lekarza z II stopniem specjalizacji zgodnej z zakresem programu i kwalifikacjami do prowadzenia badań endoskopowych

1,50 pkt

2.

posiadanie dodatkowego kolonoskopu

1,00 pkt

3.

doświadczenie w realizacji scriningów profilaktyki nowotworów jelita grubego na przestrzeni ostatnich trzech lat

     1 rok –  0,25 pkt

     2 lata – 0,50 pkt

     3 lata – 1,00 pkt

4.

dostępność do świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań kolonoskopowych co najmniej trzy razy (dni) w tygodniu

0,50 pkt

 

5.

 

świadczenia w zakresie edukacji ponad minimum określone przez zamawiającego 

0,50 pkt

 

4. Dla potrzeb porównania złożonych ofert przyjmuje się, iż cenę za realizację programu profilaktycznego Komisja Konkursowa wylicza wg stawek kapitacyjnych proponowanych przez oferenta i liczby świadczeń w wysokości określonej przez Zamawiającego jako minimum, przy czym przyjmuje się następującą punktację:
a) cena najniższa we wszystkich ofertach - 10,00 pkt
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: (cena najniższa / cena danej oferty) x 10,00 pkt, przy czym wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad.
5. Komisja Konkursowa dokonuje także oceny możliwości wykonania zadeklarowanej przez oferenta liczby świadczeń zdrowotnych.


XI. Pouczenie o trybie składania protestów dotyczących konkursu:

1. Oferentowi przysługuje prawo składania protestów. 
2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7. dni od daty otrzymania od Komisji Konkursowej zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy z oferentem, którego oferta została wybrana.
4. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7. dni od daty jego złożenia.
5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym.
6. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.


XII.  Projekt umowy na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego stanowi załącznik nr 3.


XIII. Postanowienia końcowe :

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Zatwierdził :
( - )
Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 456/07
data publikacji: 
poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godz. 12:34
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godz. 12:36 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 984

Stopka