Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

 

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

 

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

 

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

 

 

Informatyk

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

 

1)   nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

 

2)   współpraca z poszczególnymi działami i stanowiskami pracy oraz Urzędem Miasta Płocka,

 

3)   zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Jednostce – wykonywanie zadań

 

      uwzględnionych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji

 

      przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny

 

      odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr

 

      100, poz. 1024 ),

 

4)   administracja Biuletynem Informacji Publicznej,

 

5)   administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych,

 

6)   pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu

 

      Informatycznego,

 

7)   prowadzenie spraw związanych z przeglądem, naprawą i konserwacją urządzeń biurowych, sprzętu

 

      komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sieciowych,

 

8)   szkolenie osób w zakresie obsługi oprogramowania oraz komputerów,

 

9)   realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania Jednostki i obsługi

 

      interesantów,

 

10) nadzór nad realizacją zadań związanych z wizyjnym podglądem ulic miasta Płocka.

 

 

 

  

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

 

 

1)    obywatelstwo polskie,

 

2)    nieposzlakowana opinia,

 

3)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 

4)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

5)    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku informatycznym,

 

6)    bardzo dobra znajomość zagadnień informatycznych,

 

7)    znajomość systemów  operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office,

 

Open Office,

 

8)    dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,

 

9)    znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji

 

      publicznej,

 

10) staż pracy – minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym;  minimum 5 lat przy wykształceniu średnim.

 

 

 

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

 

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

 

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

 

3.  kwestionariusz osobowy,

 

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

 

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

 

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

 

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

 

 

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyk”

 

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012r.

 

 

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać ( I piętro, pokój nr 114).
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Informatyk
data publikacji: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:26
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:29 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 078