Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 28 /2013


PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ogłasza
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Żłobku Miejskim  Nr 2 w Płocku


Dyrektor Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Realizacja ustawowych funkcji Żłobka: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka poprzez:
- zagwarantowanie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim;
- zapewnienie dzieciom profesjonalnej, zorganizowanej opieki: pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, o odpowiedniej jakości, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- tworzenie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych, z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
- tworzenie warunków dla rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dziecka, organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
-  zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia w Żłobku;
- kontakt z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci, włączanie rodziców w działalność Żłobka, współpracę z powołaną w Żłobku radą rodziców.
2. Prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do Żłobka i dokumentacji z tym związanej.
3. Wykonywanie operacji związanych z pobieraniem odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku, w tym zawieranie umów z rodzicami dzieci.
4. Reprezentowanie Żłobka w kontaktach zewnętrznych.
5. Kierowanie działalnością Żłobka, w tym całością spraw administracyjno - gospodarczych Żłobka.
6. Określanie i wdrażanie struktury organizacyjnej Żłobka, w tym nadawanie regulaminu organizacyjnego Żłobka, ustalanie ramowego rozkładu dnia, opracowywanie arkusza organizacji Żłobka.
7. Podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Żłobka, właściwy dobór kadr, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku.
8. Planowanie kierunków rozwoju Żłobka.
9. Sprawowanie bieżącego, stałego nadzoru i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem Żłobka, w każdym z obszarów jego działalności.
10.Prowadzenie gospodarki finansowej Żłobka oraz zarządzanie powierzonym majątkiem, w tym dysponowanie środkami finansowymi, w ramach udzielonych upoważnień i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wydatkowanie, zgodne z obowiązującymi przepisami.
11.Sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz z działalności Żłobka, bilansu potrzeb placówki, w tym inwestycyjnych, opracowywanie projektu budżetu Żłobka, zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań Żłobka, w tym finansowych.
12.Realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
13.Organizacja i przestrzeganie w Żłobku zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
14.Wykonywanie innych, powierzonych Żłobkowi zadań, w tym wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. wykształcenie  wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo
co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi
3. spełnienie wymagań określonych w art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
-  rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
- wypełnianie  obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
- niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
4. koncepcja funkcjonowania Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku

 

Wymagania  dodatkowe:
1.znajomość uwarunkowań prawno-finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
2.znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych.
3. znajomość specyfiki funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
4. umiejętność zarządzania i szybkiego podejmowania decyzji
5. dyspozycyjność

 

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, przy ul. gen. F. Kleeberga.

 


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych
6. koncepcję funkcjonowania Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
9. inne oświadczenia / zaświadczenia:
a)  oświadczenie kandydata o braku pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia  władzy rodzicielskiej w przeszłości lub aktualnie.
b) oświadczenie kandydata o braku obowiązku  alimentacyjnego lub o wypełnianiu  obowiązku alimentacyjnego –  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
c) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo


Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.


Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku ” - ogłoszenie nr 28, na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich – Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2013 roku

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku
data publikacji: 
piątek, 13 września 2013, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 września 2013, godz. 13:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
4 657

Stopka