Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 28 /2013


PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ogłasza
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Żłobku Miejskim  Nr 2 w Płocku


Dyrektor Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Realizacja ustawowych funkcji Żłobka: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, na rzecz dzieci uczęszczających do Żłobka poprzez:
- zagwarantowanie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim;
- zapewnienie dzieciom profesjonalnej, zorganizowanej opieki: pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, o odpowiedniej jakości, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- tworzenie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych, z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
- tworzenie warunków dla rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dziecka, organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
-  zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia w Żłobku;
- kontakt z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci, włączanie rodziców w działalność Żłobka, współpracę z powołaną w Żłobku radą rodziców.
2. Prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do Żłobka i dokumentacji z tym związanej.
3. Wykonywanie operacji związanych z pobieraniem odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku, w tym zawieranie umów z rodzicami dzieci.
4. Reprezentowanie Żłobka w kontaktach zewnętrznych.
5. Kierowanie działalnością Żłobka, w tym całością spraw administracyjno - gospodarczych Żłobka.
6. Określanie i wdrażanie struktury organizacyjnej Żłobka, w tym nadawanie regulaminu organizacyjnego Żłobka, ustalanie ramowego rozkładu dnia, opracowywanie arkusza organizacji Żłobka.
7. Podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Żłobka, właściwy dobór kadr, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku.
8. Planowanie kierunków rozwoju Żłobka.
9. Sprawowanie bieżącego, stałego nadzoru i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem Żłobka, w każdym z obszarów jego działalności.
10.Prowadzenie gospodarki finansowej Żłobka oraz zarządzanie powierzonym majątkiem, w tym dysponowanie środkami finansowymi, w ramach udzielonych upoważnień i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wydatkowanie, zgodne z obowiązującymi przepisami.
11.Sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz z działalności Żłobka, bilansu potrzeb placówki, w tym inwestycyjnych, opracowywanie projektu budżetu Żłobka, zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań Żłobka, w tym finansowych.
12.Realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
13.Organizacja i przestrzeganie w Żłobku zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
14.Wykonywanie innych, powierzonych Żłobkowi zadań, w tym wynikających z przepisów szczególnych.

 

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. wykształcenie  wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo
co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi
3. spełnienie wymagań określonych w art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
-  rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
- brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
- wypełnianie  obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
- niekaralność  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
4. koncepcja funkcjonowania Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku

 

Wymagania  dodatkowe:
1.znajomość uwarunkowań prawno-finansowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
2.znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych.
3. znajomość specyfiki funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
4. umiejętność zarządzania i szybkiego podejmowania decyzji
5. dyspozycyjność

 

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, przy ul. gen. F. Kleeberga.

 


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych
6. koncepcję funkcjonowania Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
9. inne oświadczenia / zaświadczenia:
a)  oświadczenie kandydata o braku pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia  władzy rodzicielskiej w przeszłości lub aktualnie.
b) oświadczenie kandydata o braku obowiązku  alimentacyjnego lub o wypełnianiu  obowiązku alimentacyjnego –  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
c) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo


Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.


Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego  Nr 2 w Płocku ” - ogłoszenie nr 28, na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich – Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2013 roku

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku
data publikacji: 
piątek, 13 września 2013, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 września 2013, godz. 13:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Izabela Zwierzchowska
ilość wyświetleń: 
2 744

Stopka