Straż Miejska
Kodeks Wykroczeń
 
  

  wyszukiwanie
 

Wykroczenia, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2003.208.2026 z dnia 2003.12.08

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

 

Wejście w życie:

23 grudnia 2003 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa:

1) uprawnienie strażników straży gminnych, zwanych dalej "strażnikami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

3) warunki i sposób wydawania strażnikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§  2. 

1.  2  Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) 3  art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 1-4, art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58 § 1, art. 601 § 1-3 i § 4 pkt 1, art. 603 § 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66 § 1, art. 67, art. 72, art. 74 § 1, art. 75 § 1, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, art. 81, art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, art. 84, art. 85 § 1 i 2, art. 85a, art. 89, art. 91, art. 96 § 3, art. 99 § 1 pkt 2 i 3, art. 100, art. 101, art. 102, art. 104, art. 106, art. 108, art. 109, art. 117, art. 138d § 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 151 § 1-3, art. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 § 1, art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.);

2) 4  art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.);

3) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198);

4) art. 431 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);

5) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.);

6) art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

7) 5  art. 37 ust. 1 za czyny określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3 i art. 25, art. 37a ust. 1 oraz art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);

8) 6  (uchylony);

9) 7  (uchylony);

10) 8  art. 174 ust. 3, art. 175, art. 177, art. 188 oraz w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238);

11) art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

12) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.);

13) 9  art. 194 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145);

14) 10  art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 28 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);

14a) 11  art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

15) 12  (uchylony);

16) 13  (uchylony);

17) 14  (uchylony);

18) 15  art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936);

19) art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.);

19a) 16  art. 50 pkt 5 w związku z art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.);

20) 17  art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688);

21) art. 78 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);

21a) 18  art. 494 i 495 oraz art. 498 i 499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

22) aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

2.  19  Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2, art. 96b oraz art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 г. - Kodeks wykroczeń.

§  3.  20

1.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom komendant straży gminnej.

1a.  21  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego komendantom straży gminnych (miejskich) wydaje, na imienny wniosek komendanta straży gminnej (miejskiej), właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2.  W strażach umiejscowionych w strukturze urzędu gminy upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje strażnikom na imienny wniosek komendanta straży gminnej właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§  4.  22

1.  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, obszar, na którym upoważnienie jest ważne, oraz powinno wskazywać, że strażnik jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 ust. 1 albo w § 2 ust. 1 i 2.

2.  Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.

§  5.  Upoważnienia, które zostały wydane na podstawie przepisów dotychczasowych i których termin ważności nie upłynął w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy po dniu jego wejścia w życie, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności tych upoważnień.

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 23 .

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2 § 2 ust. 1:- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.131.1083) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 2009 r.- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz.U.11.36.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.

3 § 2 ust. 1 pkt 1:- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. (Dz.U.11.259.1554) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2011 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U.12.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2012 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2015 r.

4 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2015 r.

5 § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U.12.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2012 r.

6 § 2 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

7 § 2 ust. 1 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

8 § 2 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.U.2014.55) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2014 r.

9 § 2 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U.12.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2012 r.

10 § 2 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U.12.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 września 2012 r.

11 § 2 ust. 1 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

12 § 2 ust. 1 pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

13 § 2 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

14 § 2 ust. 1 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2341) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

15 § 2 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2341) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

16 § 2 ust. 1 pkt 19a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

17 § 2 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2341) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

18 § 2 ust. 1 pkt 21a dodany przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz.U.11.158.944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2011 r.