Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Władze Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

100% udziałów w Spółce "Inwestycje Miejskie Sp. z o.o." posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka        

RADA NADZORCZA

 Stanisław Kwiatkowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Aneta Gęsiarz-Krasucka - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 Wiktor Kotiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

 Radosław Rybicki - Członek Rady Nadzorczej

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata

                               

ZARZĄD 

Daniel Kaźmierczyk - Prezes Zarządu

Michał Sosnowski - Wiceprezes Zarządu

 

    

 

Kompetencje Rady Nadzorczej     

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny  wymienionej w § 18 ust.1 pkt. 1,2,3 aktu założycielskiego,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 • zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 • opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach - z ważnych powodów - członków Zarządu,
 • zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
 • kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
 • rozpatrywania spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 • opiniowanie kwartalnego sprawozdania z działalności spółki,
 • wybór biegłego rewidenta  do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,
 • reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkami Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze spółką,
 • zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie.          

2. Do kompetencji rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

 • udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • wystawianie weksli,
 • nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zbycia lub nabycia składników majątku trwałego w trybie przetargu,
 • zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 150.000,00 EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
 • wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 150.000,00 EURO w złotych - obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do kompetencji Zarządu należą:

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub Aktu Założycielskiego do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd podejmuje uchwały w prawach dotyczących:

 • sprawozdań, wniosków i spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
 • rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju Spółki,
 • stanowienia wewnętrznych aktów normatywnych regulujących pracę Spółki,
 • ustanawiania Prokurentów i udzielania pełnomocnictw,
 • ustalania projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalania porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • ustalania projektu Regulaminu Zarządu,
 • innych istotnych spraw dotyczących działania Spółki.drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Władze Spółki
data publikacji: 
piątek, 15 stycznia 2010, godz. 11:10
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 stycznia 2019, godz. 09:11 -> historia zmian  (38)
osoba publikująca: 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 702