Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

1.        Organizowanie obsługi biura podawczego

2.        Obsługa kancelaryjna, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji

3.        Obsługa klienta, udzielanie informacji w zakresie działalności jednostki

4.        Współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki oraz z Urzędem Miasta Płocka.

 

Wymagania niezbędne:

1.        Wykształcenie wyższe

2.        Staż pracy – minimum 2 lata

3.        Znajomość przepisów dotyczących pracowników samorządowych

4.        Umiejętność komunikowania i organizacji pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

1.        Znajomość obsługi komputera i komputerowego oprogramowania narzędziowego:Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

2.        Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.        życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2.        list motywacyjny – własnoręcznie podpisany

3.        kwestionariusz osobowy

4.        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5.        kopie świadectw pracy

6.        oświadczenie kandydata o niekaralności*

7.        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

8.        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi”, na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku http://.mzd-plock.eu  oraz w biurze podawczym Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi
data publikacji: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:03
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:03 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 170