Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

  1.  Obsługa sekretariatu, w tym:

  -   prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym

  -   prowadzenie spraw związanych z zakupem środków trwałych i pozostałych środków trwałych

  -   prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów służbowych

  -   prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych

  -   prowadzenie archiwum jednostki

  -   gospodarka rzeczowymi składnikami majątku jednostki

  -   przygotowywanie niezbędnych dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w

      zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

1)    obywatelstwo polskie,

2)    nieposzlakowana opinia,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)    wykształcenie wyższe lub średnie,

6)    dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu,

7)    staż pracy: przy wykształceniu wyższym – minimum 4 lata, przy wykształceniu średnim – minimum 5 lat.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)    znajomość przepisów dotyczących pracowników samorządowych,

2)    znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)    umiejętność komunikowania i organizacji pracy.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

 

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych i obsługi”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114). Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Specjalista ds. administracyjnych i obsługi
data publikacji: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 13:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 13:23 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 117