Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9.30 w sali sejmowej Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opiniowanie autopoprawki projektu uchwały na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w sprawie ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie mieszkańców na terenie miasta Płocka (druk nr 541) – projekt złożony przez radnego Andrzeja Aleksandrowicza.
3. Sprawy różne i organizacyjne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
(-) Artur Kras

------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący  Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki  Rady  Miasta  Płocka, zaprasza  na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz.9.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2.Opiniowanie  projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:  
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
c) ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie mieszkańców na terenie miasta Płocka (druk nr 541).
d) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”w Płocku (druk nr 545), 
e) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Ewie Jaszczak (druk nr 544), 
f) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickiej (druk nr 543),
g) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze (druk nr  542).
3. Omówienie  korespondencji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 27 marca 2017 roku.
3. Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej na lata 2013-2018” w roku 2016.
4. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2016 rok.
5. Środki zewnętrzne na realizację działań inwestycyjnych w Płocku w latach 2014-2017.
6. Analiza wydatków osobowych pracowników i struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Płocka w latach 2014-2016.
7. Analiza dochodów Gminy Płock w latach 2014-2016 w porównaniu do planu 2017 roku.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym zdrowie mieszkańców, na terenie miasta Płocka (druk nr 541),
4) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze,
5) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickiej,
6) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Ewie Jaszczak,
7) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku,
8) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
9) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2016 rok,
10) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2016 rok”,
11) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2),
12) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
9. Sprawy różne:
a) omówienie pisma mieszkańców dotyczącego przebudowy ulicy Żytniej i Pszennej.
10. Zakończenie posiedzenia. 
  
Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 23 marca 2017 roku.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2016 rok.
4. Działania Urzędu Miasta Płocka zmierzające do poprawy stanu czystości w mieście.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie mieszkańców na terenie miasta Płocka (druk nr 541),
4) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze (druk nr 542),
5) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickiej (druk nr 543),
6) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Ewie Jaszczak (druk nr 544),
7) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku (druk nr 545),
8) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2) (druk nr 549),
9) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 550).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 22.03.2017 r.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w  mieście Płocku w 2016 roku.
4. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem  miasta.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2017-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2017 rok,
c) ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na  środowisko i zdrowie mieszkańców na        terenie miasta Płocka (druk nr 541),
d) nadania medalu  „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze (druk nr 542),
e) nadania medalu  „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickej (druk nr 543),
f) nadania medalu  „Zasłużony dla Płocka” Ewie Jaszczak (druk nr 544),
g) nadania medalu  „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku (druk nr 545).
6. Omówienie korespondencji. 
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-)Marcin Flakiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji  Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na  posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  18 kwietnia  2017 roku  (wtorek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2016 rok.
3. Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej na lata 2013-2018” w roku 2016.
4. Opiniowanie  projektów  uchwał  na  najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
c) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”w Płocku (druk nr 545), 
d) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Ewie Jaszczak (druk nr 544), 
e) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickiej (druk nr 543),
f) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze (druk nr  542),
g) ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie mieszkańców na terenie miasta Płocka (druk nr 541), 
h) „Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2016 rok”(druk nr 548),
i) przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za rok 2016 (druk nr 547),
j) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 546).
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.03.2017 r.  
6. Omówienie  korespondencji.
a) Odpowiedź na wniosek z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.03.2017r.
b) Odpowiedź na wyciąg z posiedzenia Komisji Edukacji  Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.03.2017r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 kwietnia 2017, godz. 11:13 -> historia zmian  (943)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 798 154

Stopka