Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 października 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 26 września 2018 roku.
3. Ocena płatnej strefy parkowania.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2016-2017.
5. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
6. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
7. Analiza funkcjonowania POKiS-u w 2018 roku w nowej siedzibie i plany na 2019 rok.
8. Perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście zwiększenia udziału kapitału prywatnego w rozwój miasta.
9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 889),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 890),
3) przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),
4) zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych) (druk nr 875),
6) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Z podstawówką w świat” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 876),
7) nadania nazwy ulicy (druk nr 882),
8) nadania nazwy ronda (druk nr 883),
9) nadania nazwy ronda (druk nr 884),
10) nadania nazwy ronda (druk nr 885),
11) nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
12) nadania nazwy ulicy (druk nr 887),
13) dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (druk nr 888),
14) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonych jako działki nr 239/8, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13 o łącznej powierzchni 31 071 m2 położonych w Płocku przy Placu Celebry (obręb 4) (druk nr 891),
15) uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 877),
16) uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 878),
17) uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku (druk nr 879),
18) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 881).
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, zapraszają na  posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Urzędzie  Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. (sala nr 206)
  
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  posiedzenia  z 25.09.2018. 
3. Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka za lata 2016-2017.
4. Ocena płatnej Strefy Parkowania.
5. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”  (druk nr 874),
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
c) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2018 rok,
d) zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),
e) uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 877),
f)  uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 878),
g) uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku (druk nr  879),
h) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
i)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 881),    
j)  nadania nazwy ulicy   (druk nr 882),
k) nadania nazwy ronda (druk nr 883),
l)  nadania nazwy ronda (druk nr 884),
ł)  nadania nazwy ronda (druk nr 885),
m) nadania nazwy ulicy   (druk nr 886),
n) nadania nazwy ulicy   (druk nr 887).
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji    
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta                                                                       
(-) Marcin Flakiewicz
                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 22 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 24 września 2018 roku.
3. Ocena płatnej strefy parkowania.
4. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płocka w latach 2016-2017.
5. Analiza potrzeb finansowych mieszkańców przystępujących do programu wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczny.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018,
3) przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),
4) zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),
5) nadania nazwy ulicy (druk nr 882),
6) nadania nazwy ronda (druk nr 883),
7) nadania nazwy ronda (druk nr 884),
8) nadania nazwy ronda (druk nr 885),
9) nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
10) nadania nazwy ulicy (druk nr 887),
11) uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 877),
12) uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 878),
13) uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku (druk nr 879),
14) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 881).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  kuratora  oświaty.
4. Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia z bezdomności). 
5.Raport z wykonania Programu  Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka  za lata 2016- 2017.    
6. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,
3) zmiany uchwały nr 182/XIII/2014 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),
4) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę -Miasto Płock  projektu konkursowego pn.”Licealny  akcelerator edukacji” współfinansowanego w ramach regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 875),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę -Miasto Płock projektu konkursowego pn. „Z podstawówką w świat” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 876).                                                                    
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 20.09.2018 r.
8. Omówienie  korespondencji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE 
           

Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:           
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Organizacji Pracy Rady z 19.06.2018 r.   
3. Wydanie opinii w sprawie następujących  projektów uchwał:
a) uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
b) uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
c) uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia  2017 roku,
d) uchwalenia Statutu Miasta Płocka,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne i organizacyjne.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Komisji
ds. Organizacji Pracy Rady
(-) Lech Latarski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka serdecznie zaprasza na dwuczęściowe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 14.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, II część (około godz.15.00) posiedzenie wyjazdowe do Płockiego Ośrodka  Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10.

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka  w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,           2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,
3) zmiany uchwały nr 182/XIII/2014 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873).
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 19.09.2018 r.
4. Omówienie  korespondencji.
5. Sprawy różne.

II  część
Analiza funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  w 2018 roku w nowej siedzibie oraz  plany na 2019 rok - posiedzenie wyjazdowe. 
6. Zamknięcie  posiedzenia. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 70 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 21.08.2018 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 72 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18.09.2018 r.
4. Kontrola przetargów na realizację drugiego i trzeciego etapu budowy obwodnicy Płocka.
5. Rozpatrzenie skargi Pani Marty Kaluta z dnia 17.09.2018 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na decyzyjność Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Płocku w przedmiocie niewłaściwego zakwalifikowania dziecka do oddziału przedszkolnego.
6. Rozpatrzenie skargi Pani Marty Zaremba z dnia 26.09.2018 r. (wpłynęła elektronicznie) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Panią Edytę Lewandowską osobę zarządzającą lokalami gminnymi w Płocku w/s podjęcia decyzji włączenia centralnego ogrzewania w budynkach gminnych na terenie miasta Płocka.
7. Rozpatrzenie skargi Pani Wiesławy Michalskiej z dnia 27.09.2018 r. (wpłynęła elektronicznie) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Panią Edytę Lewandowską Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku w/s podjęcia decyzji włączenia centralnego ogrzewania w budynkach gminnych na terenie miasta Płocka.
8. Omówienie korespondencji.
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Kras

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 października 2018, godz. 10:07 -> historia zmian  (1065)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 804 820

Stopka