Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 24 kwietnia 2017 roku.
3. Informacja nt. rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego nie otrzymały) – porównanie z rokiem 2016.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
5. Rozliczenie zakończenia działalności spółki CIFAL oraz przedstawienie struktury i wysokości kosztów funkcjonowania w nowej strukturze w ramach Urzędu Miasta Płocka.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. – Doskonalenie zawodowe uczniów,
4) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „W przyszłość bez obaw II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów,
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów,
6) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
7) określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów,
8) określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
9) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2017,
10) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka (obr. 3),
11) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej,
12) zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
13) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego,
14) nadania nazwy ulicy,
15) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku,
16) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.    
        

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 20 kwietnia 2017 roku.
3. Ocena skuteczności windykacyjnej zadłużenia lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych za 2016 rok, perspektywy na 2017 rok.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2017,
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka (obr. 3),
5) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
7) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego,
8) nadania nazwy ulicy,
9) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku,
10) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na  posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  23 maja 2017 roku  (wtorek) o godz. 14.30 I część odbędzie się w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (s. 206), II część - posiedzenie wyjazdowe do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7.

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Realizacja  zajęć  dodatkowych w placówkach  oświatowych.
3. Informacja nt. rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego  nie  otrzymały) - porównanie z rokiem  2016.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
5. Opiniowanie  projektów  uchwał  na  najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:     
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
- zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres  od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku (druk nr 569),
- wyrażenia zgody na  realizację przez Gminę -Miasto Płock  projektu konkursowego pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3-Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1-Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 555),
- wyrażenia zgody na  realizację przez Gminę -Miasto Płock  projektu konkursowego pn.: „W przyszłość bez obaw II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1-Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 556),
- wyrażenia zgody na  realizację przez Gminę - Miasto Płock  projektu konkursowego pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3-  Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1-Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 557),
- określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów (druk nr 559),
- określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów  i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 560),
- nadania nazwy ulicy (druk nr 567),
- wyrażenia zgody na wznowienie pomnika Obrońców Płocka  1920 roku (druk nr 568),
- zmiany uchwały nr 487/XXIX/Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 212 r. w sprawie określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 558).
- Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 18.04.2017 r.
- Omówienie  korespondencji.
- Sprawy  różne.

II część - posiedzenie wyjazdowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku.
Informacja nt. dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego i organizacji  w  nim Miejskiego Przedszkola nr 17.
Zamknięcie  posiedzenia.
                                                                      
Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 19.04.2017 r.
3. Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta.
4. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2017 rok,
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku (druk nr 569),
d) zmiany uchwały w sprawie określenia  przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego (druk nr 564),
e) nadania nazwy ulicy (druk nr 567),
f) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 r. (druk nr 568).
6. Omówienie korespondencji. 
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-)Marcin Flakiewicz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w  dniu 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz.15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1


Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Informacja nt. rozstrzygniętych na 2017 rok konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego  nie  otrzymały ) - porównanie z rokiem  2016.
3. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
4. Opiniowanie  projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:  
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres  od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku (druk nr 569). 
d) określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane  w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby  punktów za każde z tych kryteriów  i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 560),
e) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy -Miasto Płock na rok 2017 (druk nr 561), 
f) nadania nazwy ulicy (druk nr 567),  
g) wyrażenia zgody na wznowienie pomnika Obrońców Płocka  1920 roku (druk nr 568).
5.Przyjecie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystki z dnia 11.04.2017 r. oraz  protokołu  z  dnia  25.04.2017 r.
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 22 maja 2017, godz. 08:16 -> historia zmian  (950)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 798 465

Stopka