Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 29 maja 2017 roku.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 6 czerwca 2017 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2016 rok.
5. Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2016/2017. Plany, cele i założenia na sezon 2017/2018.
6. Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka.
7. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),
4) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),
6) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
7) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” - II edycja,
8) zmiany Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat,
9) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Padlewskiego (obr. 8),
10) zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy-Miasto Płock,
11) wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock,
12) wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock,
13) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
14) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
15) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
16) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
17) zmiany nazwy ulicy,
18) zmiany nazwy ulicy,
19) zmiany nazwy ulicy,
20) zmiany nazwy ulicy,
21) zmiany nazwy ulicy,
22) zmiany nazwy ulicy,
23) zmiany nazwy ulicy,
24) zmiany nazwy ulicy,
25) zmiany nazwy ulicy,
26) zmiany nazwy ulicy,
27) zmiany nazwy ulicy.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji,które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 25 maja 2017 roku.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 6 czerwca 2017 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2016 rok.
5. Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka.
6. Ocena utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz plany na 2017 i 2018 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) zmiany Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie
ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat,
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
zlokalizowanej w Płocku przy ul. Padlewskiego (obr. 8),
5) zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy-Miasto Płock,
6) wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock,
7) wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock,
8) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
9) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
10) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku,
11) zmiany nazwy ulicy,
12) zmiany nazwy ulicy,
13) zmiany nazwy ulicy,
14) zmiany nazwy ulicy,
15) zmiany nazwy ulicy,
16) zmiany nazwy ulicy,
17) zmiany nazwy ulicy,
18) zmiany nazwy ulicy,
19) zmiany nazwy ulicy,
20) zmiany nazwy ulicy,
21) zmiany nazwy ulicy.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 24.05.2017 r. i ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych z 06.06.2017 r.
3. Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2016 rok.
5. Informacja na temat realizacji zagospodarowania Płockiego Nabrzeża Wiślanego.
6. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji 
    związanych z udrożnieniem miasta.
7. Informacja na temat realizacji budowy oraz remontów ulic na Osiedlu Borowiczki.
8. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w  latach 2015-2019, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka  Nr 225/XII/2015 z dnia  27.10.2015.
 9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2017 rok,
c) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku  (Casino Sp. z o.o.) (druk nr 587),
d) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38  w Płocku (Tullos Investments Sp. z o.o.) (druk nr 588),      
e) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A) (druk  nr 589),
f) zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto-Płock (druk nr 584),
g) wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 585),
h) wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 586),
i) zmiany Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock  nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat (druk nr 582),
j) zmiany nazwy ulicy (druk nr 591),
k)zmiany nazwy ulicy (druk nr 592),
l) zmiany nazwy ulicy (druk nr 593),
ł) zmiany nazwy ulicy (druk nr 594),
m)zmiany nazwy ulicy (druk nr 595),
n) zmiany nazwy ulicy (druk nr 596),
o) zmiany nazwy ulicy (druk nr 597),
ó) zmiany nazwy ulicy (druk nr 598),
p) zmiany nazwy ulicy (druk nr 599),
q) zmiany nazwy ulicy (druk nr 600),
r) zmiany nazwy ulicy (druk  nr 601).
10. Omówienie korespondencji. 
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-)Marcin Flakiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na  posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  20 czerwca 2017 roku  (wtorek) o godz. 15.30 (s. 206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się  ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych  i  sportowych  w  okresie  wakacji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2016 r.
4. Opiniowanie  projektów  uchwał  na  najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka na 2017 rok,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.:”Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.1- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1-Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 577),  
4) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.:”Podstawówka  trampoliną do kariery -kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.1- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1-Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 578),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock -Szkołę Podstawową nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku projektu konkursowego pn.: ”Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.1- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1-Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 579),
6) zmiany uchwały nr 478/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 580),
7) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018”-II edycja (druk nr 581),
8)wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 585),
9) wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy -Miasto Płock (druk nr 586),    
10) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 587),
11) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 588),
12) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 589),
13) zmiany nazwy ulicy (druk nr 591),
14) zmiany nazwy ulicy (druk nr 592),
15) zmiany nazwy ulicy (druk nr 593),
16) zmiany nazwy ulicy (druk nr 594),
17) zmiany nazwy ulicy (druk nr 595),
18) zmiany nazwy ulicy (druk nr 596),
19) zmiany nazwy ulicy (druk nr 597),
20) zmiany nazwy ulicy (druk nr 598),
21) zmiany nazwy ulicy (druk nr 599),
22) zmiany nazwy ulicy (druk nr 600),
23) zmiany nazwy ulicy (druk nr 601).
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 23.05.2017 r. oraz protokołu  ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2017 r.
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                  

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz.15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w  sezonie sportowym 2016/2017. Plany, cele i  założenia  na  sezon 2017/2018.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka podjętych w 2016 r.
4. Opiniowanie  projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących 
   sprawach:  
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
b)zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
c)wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy -Miasto Płock (druk nr 585),
d)wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy -Miasto Płock (druk nr 586),    
e)wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 587),
f)wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 588),
g)wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 589),
h)zmiany nazwy ulicy (druk nr 591),
i)zmiany nazwy ulicy (druk nr 592),
j)zmiany nazwy ulicy (druk nr 593),
k)zmiany nazwy ulicy (druk nr 594),
l))zmiany nazwy ulicy (druk nr 595),
m)zmiany nazwy ulicy (druk nr 596),
n)zmiany nazwy ulicy (druk nr 597),
o)zmiany nazwy ulicy (druk nr 598),
p)zmiany nazwy ulicy (druk nr 599),
r)zmiany nazwy ulicy (druk nr 600),
s)zmiany nazwy ulicy (druk nr 601).
5. Przyjecie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystki z dnia 22.05.2017 r. oraz protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z dnia 06.06.2017 r.
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali nr 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 50 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.05.2017 r.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w sprawie:
1) skarg Państwa Wandy i Ryszarda Kaźmierczak z dnia 22.11.2016 r. na działania Urzędu Miasta Płocka oraz na działanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku (druk nr 574);
2) skargi Pana Pawła Siemiątkowskiego z dnia 25.04.2017 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 25.04.2017 r.) na Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Płocku (druk nr 575);
3) skargi Pani Doroty Łukaszewicz z dnia 24.04.2017 r. (wpłynęło elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 26.04.2017 r.) na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 576).
4. Rozpatrzenie skargi Pani Marzenny Kruszeńskiej z dnia 05.05.2017 r. przesłanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy piśmie DSO.SWA.571.4514.2017.AN z dnia 15.05.2017 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 19.05.2017 r.) na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku dot. niskiej wysokości świadczeń uzyskiwanych z MOPS.
5. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Dutkiewicza opiekuna Pani Stanisławy Śliwińskiej z dnia 17.05.2017 r. przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego przy piśmie WPS-P.1411.3.2017.JB z dnia 24.05.2017 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 24.05.2017 r.)  na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
6. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Dutkiewicza opiekuna Pani Stanisławy Śliwińskiej z dnia 30.05.2017 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 30.05.2017 r.)  na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
7. Rozpatrzenie skargi Pani Bogumiły Olszewskiej-Sidwa z dnia 25.05.2017 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 02.06.2017 r.)  na Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 4 w Płocku.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka w 2016 roku.
9. Omówienie korespondencji.
10. Sprawy różne i organizacyjne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
(-) Artur Kras

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 czerwca 2017, godz. 13:53 -> historia zmian  (960)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 799 034

Stopka