Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, zapraszają na  posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Urzędzie  Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. (sala nr 206)
 
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  posiedzenia  z 25.09.2018. 
3. Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka za lata 2016-2017.
4. Ocena płatnej Strefy Parkowania.
5. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
c) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2018 rok,
d) zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 873),
e) uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 877),
f) uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 878),
g) uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku (druk nr 879),
h) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 881),    
j) nadania nazwy ulicy   (druk nr 882),
k) nadania nazwy ronda (druk nr 883),
l) nadania nazwy ronda (druk nr 884),
ł) nadania nazwy ronda (druk nr 885),
m) nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
n) nadania nazwy ulicy (druk nr 887).
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Marcin Flakiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (s. 206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku posiedzenia.
2. Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej-sprawozdanie za 2018 rok.  
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,       
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta  Płocka na 2019 rok,
3) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2018 rok ,
4) przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2018 rok",
5) przyjęcia "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2019-2020",
6) wskazania dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego  w Płocku,
7) zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku,
8) wskazania dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
9) likwidacji publicznej szkoły policealnej, wchodzącej w skład ZSB,  
10) likwidacji publicznej szkoły policealnej, wchodzącej w skład ZST,  
11) określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów,
12) zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.   
6. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 13.03.2019 r. i z dnia  21.03.2019 r.
7. Omówienie  korespondencji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska

---------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala 206), pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja oraz analiza realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock w roku 2018".
3. Kontrola stanu dróg po zimie.
4. Informacja o ilości oraz jakości nasadzeń drzew w Płocku oraz informacja o nasadzeniach  zastępczych w ramach rekompensaty ekologicznej.
5. Podsumowanie pierwszego sezonu sysytemu Płockiego Roweru Miejskiego, analiza kosztów  oraz plany rozbudowy systemu.
6. Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 18.03.2019 r.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
(-) Marta Krasuska

---------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E SZ CZ E N I E


Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka serdecznie zaprasza na dwuczęściowe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 15.00 (sala 206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, II część (około 15.30) posiedzenie wyjazdowe do Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka  w  następujących  sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,        
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok,
3) przyjęcia "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji  Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2019-2020" ,
4) wykazu kąpielisk  na  rok  2019 na  terenie Gminy-Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia   20.03.2019 r.  
4. Omówienie  korespondencji.
5. Sprawy różne.
II CZĘŚĆ
6. Młodzieżowy Dom Kultury-placówka wychowania pozaszkolnego, która w mieście Płocku realizuje zadania z edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Informacja na temat działalności placówki i jej sytuacji lokalowej -wizyta w siedzibie placówki. 
7. Zamknięcie  posiedzenia. 


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska 

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 19 marca 2019 roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)  skargi Pani Beaty Lisickiej z dnia 12.12.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 12.12.2018 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 – Elżbietę Tyszka przy ul. Krakówka 4 w Płocku.
4. Rozpatrzenie skargi Pani Magdaleny Charzewskiej z dnia 3.04.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 3.04.2019 r.) przekazaną przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku.
5. Rozpatrzenie petycji Pana Pawła Stefańskiego z dnia 21.03.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka elektronicznie w dniu 21.03.2019 r.) dotyczącej przywrócenia systemu książek skarg, życzeń i zażaleń.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Tomasz Kominek

---------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27 marca 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 27 lutego 2019 roku.
3. Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2018 rok.
4. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2018.
5. Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach z NFZ na rok 2019 i realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacja o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku – przychody i koszty w ramach budżetu miasta Płocka z podziałem na rodzajowość za lata 2014-2018. Przedstawienie wysokości umów z odbiorcami odpadów komunalnych za wskazane lata.
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 119),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 120),
3) zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 111),
4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (druk nr 102),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 103),
6) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja  dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 104),
7) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 105),
8) zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 106),
9) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (Obr. 12) (druk nr 107),
10) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 108),
11)  ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 109),
12)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
13) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 112),
14) zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 115),
15) zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok” (druk nr 116),
16) zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 (druk nr 117),
17) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu (druk nr 118).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala 206), pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 26.02.2019 r.
3. Termomodernizacja miejskich budynków oświatowych – w tym budynku Szkoły Podstawowej nr  5.
4. Stan zaawansowania inwestycji pn. Remont mola spacerowego w Płocku.
5. Realizacja Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie budowy drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej.
6. Informacja na temat wykorzystania  terenu po byłym przedszkolu  na ul. Braci Jeziorowskich .
7. Informacja o stanie realizacji budowy parku za blokami przy ul. Braci Jeziorowskich.
8. Informacja w sprawie budowy łącznika Okopowej i Łącznej.
9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
c) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (druk nr 102),
d) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X-Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziadzienie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. (druk nr 103),
e) ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 109),
f) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
g) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 112).
10. Omówienie korespondencji.
11. Sprawy różne i organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-) Tomasz Maliszewski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 25 lutego 2019 roku.
3. Gospodarka odpadami w Płocku: aktualne prawo, problemy na rynku odpadowym i perspektywy rozwoju.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 111),
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (Obr. 12) (druk nr 107),
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 108),
6) ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 109),
7) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
8) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 112).
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -sprawozdanie za 2018 rok.
3. Funkcjonowanie PZOZ Sp.z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych  mieszkańców Płocka -informacje o kontraktach z NFZ na rok 2019 i realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacje o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
4. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata: 2015-2019 w roku 2018.   
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,        
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę -Miasto Płock projektu konkursowego pn.:"Zawody przyszłości" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr  103),
4) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę -Miasto Płock projektu konkursowego pn.:"Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie  efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr  104),
5) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.:"Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X-Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr  105),
6) zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury   (druk nr  106), 
7) zmiany uchwały nr 397/ XXII/2016 Rady Miasta Płocka  z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock  zaliczanych do sektora finansów publicznych  (druk nr 111).
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka z dnia 21.02.2019 r.
7. Omówienie  korespondencji.
8. Sprawy  różne.
9. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 16 kwietnia 2019, godz. 11:11 -> historia zmian  (1104)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
50 256 665

Stopka