Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 21 marca 2018 roku.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2017 rok.
4. Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej na lata 2013-2018” w roku 2017.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018,
3) zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych,
4) rozszerzenia zapisów uchwały nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku,
6) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jaskóle,
7) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu,
8) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
9) zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum,
10) założenia publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego,
11) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2017 rok”,
12) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2017 rok,
13) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej (obr. 8),
14) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2018,
15) uchwalenia Miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku,
16) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku,
17) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku,
18) podziału miasta Płocka na obwody głosowania,
19) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 19 marca 2018 roku.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2017 rok.
4. Realizacja programu „Mieszkanie na start” w 2017 roku.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018,
3) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jaskóle (druk nr 770),
4) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu (druk nr 771),
5) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej (obr. 8) (druk nr 777),
6) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2018 (druk nr 778),
7) podziału miasta Płocka na obwody głosowania (druk nr 782),
8) nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 783),
9) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 785).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00 w sali posiedzeń Rady (Aula) Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z 20.03.2018 r.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2017 rok.
4. Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy budowy infrastruktury dla miniosiedla Parcele (w tym opis stanu aktualnego, czynniki opóźniające od lat szybszą realizację, opis stanu docelowego).
5. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycj związanych z udrożnieniem miasta.           
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2018 rok,
c) nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku (druk nr 783),
d) nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jaskóle (druk nr 770),
e) nadania „medalu Zasłużony dla Płocka” Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu (druk nr 771),
f) uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Wschód” Płocku (druk nr 779),
g) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku (druk nr 780),
h) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku (druk nr 781),
i) przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków  (druk nr 785),
j) podziału miasta Płocka na obwody głosowania (druk nr 782).
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
a) Inwestycja – plany i realizacja – łącznik w  ul. Ogrodowej,Okopowej na Osiedlu Radziwie.
b) Inwestycja – plany i realizacja – ul. Graniczna, Wodna.
c) Sprawa mieszkańców przy ul. Żyznej (podejmowane działania przez Prezydenta i Urząd Miasta Płocka).
d) Informacja na temat inwestycji Omegi przy ul. 3 Maja.
e) Realizacja inwestycji – Centrum Sportów Ekstremalnych.
f)  Realizacja inwestycji – skwer przy ul. Hermana.
g) Tablice elektroniczne na przystankach KM w Płocku.
9.  Zakończenie obrad.
                                
Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Marcin Flakiewicz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się  w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia. 
2. Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej na lata  2013-2018” w roku 2017.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2)zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka  na  2018 rok,
3)podziału miasta  Płocka  na  obwody głosowania (druk nr 782),
4)zmiany uchwały nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo- wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock  zaliczane do sektora finansów publicznych (druk nr 773),
5)zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom  oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji  obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 774),
6)przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2017 rok.” (druk nr 775),
7)przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płocku za 2017 rok  (druk nr 776),
8)zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płock z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Płocka (druk nr 772),
9)nadania godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jasóle (druk nr  770),
10)nadania medalu „Zasłużony  dla Płocka”  Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu (druk nr 771),
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 15.03.2018 r. oraz protokołu z dnia 22.03. 2018 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy  różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie  Miasta  Płocka, pl Stary  Rynek 1

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja nt. działalności i wyznaczonych celów nowego klubu sportowego - SPR Handball Płock. 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących  sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,                       
3) nadania godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jasóle (druk nr 770),
4) nadania medalu „Zasłużony  dla Płocka”  Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu (druk nr 771),
5) określenia wykazu  kąpielisk  na  terenie  Gminy-Miasto Płock na rok 2018 (druk nr 778),
6) podziału miasta  Płocka  na  obwody głosowania (druk nr 782).
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 14.03. 2018 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 63 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 14.03.2018 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka:
1) w sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jaskóle (druk nr 770).
2) w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Franciszkowi Wiśniewskiemu (druk nr 771).
4. Zatwierdzenie harmonogramu przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.
5. Rozpatrzenie skargi Pana Sławomira Jakubowskiego Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Płocku z dnia 02.03.2018 r. dotyczącej przeprowadzenia kontroli dokumentów rozliczenia grantów i dofinansowania działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Płocku ze środków budżetu miasta Płocka.
6. Rozpatrzenie skargi Pana Stefana Roczeń z dnia 06.03.2018 r. dotyczącej wielokrotnego naruszania okresu ciszy nocnej przez lokal "Zachęta", "Dom muzyki" przy ul. Grodzkiej 9 w Płocku.
7. Rozpatrzenie skargi Pani Iwony Cieślak z dnia 12.03.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską za nienależyte wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz zaniedbanie obowiązków w zakresie organizacji pracy i nadzoru nad pracą podległych sobie pracowników.
8. Rozpatrzenie skargi Państwa Ewy i Romana Kopcińskich z dnia 06.04.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 09.04.2018 r.) na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską.
9. Bieżące prace nad Planami Miejscowymi Zagospodarowania Przestrzennego, zapotrzebowanie na najbliższe 4 lata.
10. Omówienie korespondencji.
11. Sprawy różne i organizacyjne.
12. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Kras
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 19 kwietnia 2018, godz. 14:12 -> historia zmian  (1025)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 802 651

Stopka