Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

O B W I E SZ CZ E N I E

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka serdecznie zaprasza na  dwuczęściowe  posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  27 czerwca 2018 roku (środa) I- część odbędzie się o godz. 14.00 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, II część- (około godz.15.00) posiedzenie wyjazdowe do Spółki Wisła Płock S.A., Płock ul. Łukasiewicza  34

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji  uchwał  Rady Miasta Płocka za 2017 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących   sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,           2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,
3) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 812).  
4) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego wpisania programu „Mosty dla regionów” budowy nowej oraz remontu istniejącej przeprawy mostowej w Płocku (druk nr 827) -wrzutka.                    
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 16.05.2018 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy różne.

II część - Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2017/2018. Plany, cele i założenia na sezon 2018/2019- posiedzenie wyjazdowe.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E SZ CZ E N I E

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 21 maja 2018 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2017 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.
5. Ocena kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta Płocka w związku z przystąpieniem do projektu partnerstwa publicznego-prywatnego z firmą Siemens.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018,
3) określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 822),
4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 823),
5) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 812),
6) zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku (druk nr 816),
7) wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej (obr. 8) (druk nr 817),
8) zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 818),
9) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Stepowej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno – etap I od ulicy Rogozińskiej do ul. Zagłoby, etap II – od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy” w zakresie umocnienia dna i brzegów rzeki Rosicy na działce nr ewid. 3690/3 (obręb 1) wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 819),
10) zmiany uchwały Nr 647/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 820),
11) zmiany uchwały Nr 747/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2018” (druk nr 821),
12) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki drzew na działce nr ewid. 535/4 (obręb 3) wchodzącej w skład Zespołu przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (druk nr 828),
13) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 826),
14) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego wpisania do programu „Mosty dla regionów” budowy nowej oraz remontu istniejącej przeprawy mostowej w Płocku (druk nr 827),
15) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 829).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E SZ CZ E N I E

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku (druk nr 825) i wydanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta Płocka.
3. Omówienie infrastruktury osiedla "Miodowa-Jar" wraz z analizą  potrzeb inwestycyjnych.    
4. Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2017 rok.
6. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
7. Ocena realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z 22.05.2018 r.           
9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2018 rok,
c) zmieniająca Uchwałę Nr 7/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 812),
d) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa ulicy  Stepowej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno- etap I od ulicy Rogozińskiej do ul. Zagłoby,  etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy”, w zakresie umocnienia dna i brzegów rzeki Rosicy na działce nr ewid. 3690/3 (obręb1) wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 819),
e) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 826),
f) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego wpisania do programu „Mosty dla  regionów” budowy nowej oraz istniejącej przeprawy mostowej w Płocku (druk nr 827).
10. Omówienie korespondencji.
11. Sprawy różne i organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Marcin Flakiewicz

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(-) Artur Kras
                                                         
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka
(-)Michał Twardy

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka
(-)Joanna Olejnik                                               
                               
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
(-)Marek Krysztofiak

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
(-)Michał Sosnowski   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E SZ CZ E N I E


Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się  w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30
(s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka  za 2017 rok.
3. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie  wakacji. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących  sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,
3) zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka  z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock (druk nr 815),
4) ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock (druk nr 814),                   
5) zmieniająca uchwałę Nr 7/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 812),
6) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Płocka  (druk nr 813).
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 17.05.2018 r.
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy  różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Organizacji Pracy Rady z 19.01.2017 r.   
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka .
4. Omówienie propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
5. Omówienie propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka. 
6. Omówienie propozycji zmian do  Statutu Młodzieżowej  Rady Miasta  Płocka – kontynuacja.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Komisji
ds. Organizacji Pracy Rady
(-) Lech Latarski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 65 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15.05.2018 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka:
1) w sprawie skargi Państwa Ewy i Romana Kopcińskich z dnia 06.04.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską.(druk nr 810).
2) w sprawie skargi Pani Ewy Kopcińskiej z dnia 14.04.2018 r. na Dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. (druk nr 811).
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka w 2017 roku.
5. Rozpatrzenie skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 07.05.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 07.05.2018 r.) na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr 170 odnośnie swobodnego dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną ogólnodostępną położoną na działce nr 171 do drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi położonej na działce nr 171.
6. Rozpatrzenie skargi Pań Anny Rybackiej i Joanny Gocławskiej z dnia 27.04.2018 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 09.05.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 04.05.2018 r.) na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka i ponownie na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
7. Rozpatrzenie skargi Pani Ewy Kopcińskiej z dnia 03.06.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 06.06.2018 r.) na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu – wstępna informacja.
8. Rozpatrzenie skargi Pani Małgorzaty Klimczewskiej z dnia 03.06.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 05.06.2018 r.) na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku – wstępna informacja.
9. Omówienie korespondencji.
10. Sprawy różne i organizacyjne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Kras

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 czerwca 2018, godz. 10:28 -> historia zmian  (1038)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 803 339

Stopka