Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 18 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Przyjęcie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w oparciu o opinie komisji Rady Miasta Płocka.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 25 listopada 2019 roku.
3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 293),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 294),
3) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2020 rok (druk nr 276),
4) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2020 rok (druk nr 277),
5) ogłoszenia roku 2020 rokiem 100 rocznicy bohaterskiej obrony Płocka w 1920 roku – „Płock – miasto bohater” (druk nr 282),
6) zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto – Płock (druk nr 284),
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łąck zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 250 w relacji Gostynin – Płock (druk nr 292),
8) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (druk nr 285),
9) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 694/68, położonej w Płocku przy ul. Kobylińskiego/Słodowa (obręb 4) (druk nr 286),
10) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wiadukt (obr. 5) (druk nr 287),
11) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy-Miasto Płock w latach 2020-2024 (druk nr 288). 
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się  16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206), z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 21 listopada 2019 roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2020 r. - druk nr 276,
4) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2020 r. - druk nr 277,
5) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – druk nr 280
6) zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 281,    
7) ogłoszenia roku 2020 rokiem 100 rocznicy bohaterskiej obrony Płocka w 1920 roku - „Płock miasto bohater” - druk nr 282,
8) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka – druk nr 283,
9) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Płocku w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży – druk nr 289,
10) przyjęcia Programu Osłonowego Gminy – Miasto Płock na lata 2020-2023 w zakresie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi  - druk nr 290
11) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok – druk nr 291.
12) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łąck zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 250 w relacji Gostynin – Płock – druk nr 292.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej   
/-/ Daria Domosławska

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 20 listopada 2019 roku.
3. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego – miejscem spotkań seniorów.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 13 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 19.11.2019 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) skargi z dnia 13.09.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 13.09.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrekcję Przedszkola nr 9 w Płocku;
2) skargi z dnia 25.09.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.09.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku.
3) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2020 rok.
4) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2020 rok.
4. Rozpatrzenie pisma z dnia 11.11.2019 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka w dniu 13.11.2019 r.) dotyczącego planowanego przebiegu trasy linii kolejowej Płock – Modlin oraz przebiegu trasy „szprychy” kolejowej prowadzącej z Płocka do CPK.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 18.11.2019 r.
3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2020 rok.
2) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2020 rok.
4. Przyjęcie Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
5. Analiza realizowanych projektów, programów unijnych, rządowych i innych. Koszty opracowań, wniosków, analiz w latach 2014 – 2018.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 /AULA/ z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu budżetu miasta Płocka na 2020 rok wraz z projektem Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2020 rok (druk nr 268).
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 267).
4. Wydanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta Płocka dotyczące projektu budżetu miasta Płocka na 2020 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/ Marta Krasuska

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia
i Polityki Społecznej
/-/ Daria Domosławska

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta
/-/ Tomasz Maliszewski

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Tomasz Kominek

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 12 grudnia 2019, godz. 11:44 -> historia zmian  (1158)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 468 415

Stopka