Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 29 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z 5 grudnia 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 30 grudnia 2019 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej za 2019 rok.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 308),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 309),
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 303),
4) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296),
5) wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw., stanowiącej własność Gminy Płock (druk nr 298),
6) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 299),
7) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 300),
8) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (druk nr 301),
9) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (druk nr 302),
10) określenia, form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę-Miasto Płock (druk nr 306),
11)  przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w
Gminie-Miasto Płock oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami (druk nr 307),
12) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 310).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

---------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia  2020 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (Sala 206).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Płocka z 5.12.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 19.12.2019r.
4. Informacja o rozstrzygniętych zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 293),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2020 rok (druk nr 294),
3) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296).    
6.  Omówienie korespondencji.
7.  Sprawy różne i organizacyjne.
8.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-) Tomasz Maliszewski

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z 5 grudnia 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 17 grudnia 2019 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej za 2019 rok.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020,
3) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady (druk nr 296),
4) wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw., stanowiącej własność Gminy Płock (druk nr 298).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 15.30 (sala nr 206)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 16 grudnia października 2019 roku.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Płocka z 5 grudnia 2019 roku.
4. Oferta zajęć placówek oświatowych w okresie ferii zimowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2)  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady – druk nr 296.
4) określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - druk nr 299,
5) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka - druk nr 300
6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język niemiecki kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” - druk nr 301
7) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Język obcy zawodowy jako dobra inwestycja w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” - druk nr 302
6.  Sprawy różne.
7.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  
/-/ Daria Domosławska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Płocka z 5.12.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 10.12.2019 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku.
2) skargi z dnia 19.11.2019 r. na Dyrektora DPS „Przyjaznych Serc” w Płocku.
5. Skarga z dnia 25.11.2019 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 3.12.2019 r., w formie pisemnej 9.12.2019 r.) przekazana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przy piśmie nr WG-I.1411.10.2019.EKU, dotycząca m.in. przekazania niekompletnej treści Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, nieprawidłowej zdaniem skarżących anonimizacji ww. dokumentu oraz „rażącą opieszałość w przekazywaniu dokumentów”.
6. Skarga z dnia 31.12.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 31.12.2019 r.) przekazana przez Prezydenta Miasta Płocka, na obciążenie zwiększoną opłatą za wywóz śmieci komunalnych z kwoty 11 zł za miesiąc, do kwoty 26 zł za miesiąc.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka za 2019 rok.
8. Omówienie korespondencji.
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Płocka z 5.12.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 9.12.2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za 2019 rok.
5. Podsumowanie minionego sezonu systemu Płockiego Roweru Miejskiego, analiza kosztów oraz plany rozbudowy systemu.
6. Analiza wydatków finansowych poniesionych w 2019 roku na dostosowanie szkół do potrzeb związanych z reformą oświaty.
7. Formy rekompensaty nauczycielom w poszczególnych placówkach wynagrodzenia za czas strajku w 2019 roku i fundusz na to przeznaczony.
8. Omówienie korespondencji.
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 23 stycznia 2020, godz. 12:47 -> historia zmian  (1165)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 704 563

Stopka