Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE


Wiceprzewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 29 maja 2019 roku.
3. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019”.
4. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
5. Środki zewnętrzne na realizację działań inwestycyjnych w Płocku w latach 2014-2019.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk nr 167),
4) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 170),
5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.


Wiceprzewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 27 czerwca  2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,      
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok, 
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171),
4) likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Płocku -Jednostki Budżetowej (druk nr 167).
4 .Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.05.2019 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy  różne.
7. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (AULA) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 27 maja 2019 roku.
3. Obliczanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Płocku przy zastosowaniu metody od osoby oraz od gospodarstwa domowego, a także stawek opłat za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta – opracowanie firmy Refunda.
4. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019”.
5. Realizacja Programu Zazieleniania Miasta Płocka. Planowane nowe tereny zielone w najbliższych latach.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3)    wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 170).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Płock na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – udział miasta Płocka w stowarzyszeniu EUROB.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 – 2039.
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia  22.05.2019 r.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Iwona Krajewska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Miasta w 2018 roku – kontynuacja.
3. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2018 roku przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz o kontrolach zewnętrznych – kontynuacja.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne i organizacyjne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka

/-/ Marta Krasuska


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 21.05.2019 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie:
1) skargi Pani Magdaleny Charzewskiej z dnia 03.04.2019 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku.
2) odwołania z funkcji ławnika.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Żurawskiego  z dnia 23.03.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.04.2019 r.) przesłanej przez Starostę Płockiego przy piśmie AW-071-20/SR/2019 z dnia 24.04.2019 r. na Miejski Urząd Pracy w Płocku – kontynuacja.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Kominek

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, AULA, I piętro, po zakończeniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Płocka z następującym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opracowanie i zatwierdzenie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2018 rok.
3. Sprawy różne i organizacyjne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Gospodarki Komunalnej; Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w auli Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock wraz ze  sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy-Miasto Płock (wydanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta Płocka).
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy.
4. Omówienie projektów uchwał w następujących sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 165).
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 166).
3) udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania (druk nr 164).
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka
/-/ Joanna Olejnik

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Maliszewski

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Anna Derlukiewicz

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Iwona Krajewska

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący doraźnej  Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 30 maja  2019 roku (czwartek) o godz. 9.30 budynek B (p.120 I-piętro) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2.Komunalizacja  nieruchomości.
3.Zamkniecie  posiedzenia.

Przewodniczący
doraźnej  Komisji Inwentaryzacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                        
/-/ Jacek Jasion

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
środa, 19 czerwca 2019, godz. 09:40 -> historia zmian  (1119)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 596 945

Stopka