Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 21 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (AULA), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 24 stycznia 2018 roku.
3. Mieszkania komunalne – potrzeby inwestycyjne. Zaległości czynszowe – perspektywy rozwiązania problemu.
4. Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2017 r. wraz z analizą zadłużenia w latach 2001-2017 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za 2017 rok.
5. Efektywność wydatkowania środków finansowych na promocję i rozwój miasta Płocka w 2016 i 2017 roku z uwzględnieniem jednostek budżetowych i spółek oraz określenie planów na 2018 rok.
6. Informacja dotycząca planowanej inwestycji stacji telefonii komórkowej firmy P4 w Płocku u zbiegu ulic Południowej i Wyszogrodzkiej.
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 753),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 754),
3) zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów przyznawania (druk nr 747),
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 748),
5) zmiany uchwały nr 485/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (druk nr 749A),
6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (druk nr 750),
7) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 751),
8) przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 (druk nr 752).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 22 stycznia 2018 roku.
3. Informacja dotycząca planowanej budowy stacji telefonii komórkowej Firmy P4 w Płocku u zbiegu ulic Południowej i Wyszogrodzkiej.
4. Mieszkania komunalne – potrzeby inwestycyjne. Zaległości czynszowe – perspektywy rozwiązania problemu.
5. Porównanie windykacji zadłużenia lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych w latach 2016-2017.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 753),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 754),
3) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 751),
4) przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 (druk nr 752).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godzinie 16.00 w sali nr 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta z 23.01.2018 r.
3. Informacja na temat  planów inwestycyjnych związanych z budową ulicy Granicznej i Wodnej.
4. Informacja dotycząca planowanej inwestycji budowy stacji telefonii komórkowej Firmy P4 w Płocku u zbiegu ulic Południowej i Wyszogrodzkiej.
5. Stadion piłkarski w Borowiczkach - plany miasta na rewitalizację obiektu.
6. Informacja na temat realizacji zagospodarowania płockiego nabrzeża  wiślanego.
7. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i  Bezpieczeństwa Miasta za 2017 rok.    
9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2018 rok,
c) przyjęcia dla Gminy - Miasto Płock, Wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 (druk nr 752).
10. Omówienie korespondencji.
11. Sprawy różne i organizacyjne
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Marcin Flakiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się w dniu 14 lutego 2018 roku (środa) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie  Miasta  Płocka, pl. Stary  Rynek 1

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat funkcjonowania Klubu Sportowego Królewscy Płock w 2017 roku oraz plany na przyszłość.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka  na  2018 rok.                        
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 24 stycznia 2018r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się  w dniu 15 lutego  2018  roku (czwartek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.  
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka  na  2018 rok,
3) zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także  warunków i sposobów  ich  przyznawania (druk nr 747),
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania (druk nr 748),
5) projektu uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 749),
6) wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za  życiem” (druk nr 750),
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 18.01.2018 r.
4. Omówienie  korespondencji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 61 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 12.01.2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w sprawie skargi Pani Anny Rybackiej i Pani Joanny Gocławskiej z dnia 21.11.2017 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 29.11.2017 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 746).
4. Mieszkania komunalne – potrzeby inwestycyjne. Zaległości czynszowe – perspektywy rozwiązania problemu.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
(-) Artur Kras
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 15 lutego 2018, godz. 09:50 -> historia zmian  (1012)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 801 388

Stopka