Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 października 2019 roku (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 25 września 2019 roku.
3. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
5. Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych.
6. Perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście zwiększenia udziału kapitału prywatnego w rozwój miasta.
7. Przyjęcie terminarza opiniowania projektu budżetu miasta Płocka na 2020 rok przez komisje Rady Miasta Płocka.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 221),
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 222),
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 223),
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 224),
5) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 212),
6) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 213),
7) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 214),
8) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 215),
9) braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 216),
10) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 218),
11) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku (druk nr 219),
12) przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok” (druk nr 220).
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Małgorzata Struzik

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE 


Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 21 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 23 września 2019 roku.
3. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
4. Funkcjonowanie transportu publicznego w Płocku. Badanie preferencji i oczekiwań pasażerów komunikacji miejskiej. Porównanie z innymi miastami podobnej wielkości (liczba autobusów, wozokilometry rocznie, ceny biletów, dofinansowanie z budżetów miast, współpraca z gminami ościennymi).
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 212),
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 213),
5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 214),
6) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 215),
7) braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 216),
8) przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok” (druk nr 220).
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE 


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (Sala 206).

Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 24.09.2019 r.
3. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
4. Budowa II nitki ulicy Wyszogrodzkiej do granicy miasta.
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
c) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku w kadencji 2020-2023  (Druk nr 212),
d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na  kadencję 2020-2023 (Druk nr 213),
e) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023  (Druk nr 214),
f) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (Druk nr 215),
g) braku sprzeciwu do zmian w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego (Druk nr 216),
h) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka w Płocku (Druk nr 219),
i) przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok” (Druk nr 220).
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-) Tomasz Maliszewski 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17 października 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (sala nr 206)  w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z 19 września 2019 roku.
3. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta o wspieraniu działalności szkół wyższych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
5. Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku (pomoc w okresie zimowym, problem wychodzenia z bezdomności).
6. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
7. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku w kadencji 2020-2023 – druk nr 212
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 druk nr – 213,
5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 – druk nr 214
6) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 – druk nr 215
7) w sprawie braku sprzeciwu do zmian w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego – druk nr 216,
8) w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka druk – druk nr 218,
9) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok”. - druk nr 220.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  
/-/ Daria Domosławska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16 października 2019 roku (środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z 18 września 2019 roku.
3. Zapoznanie się z infrastrukturą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. zo.o.
4. Funkcjonowanie Płockiej Akademii Piłki Ręcznej i Piłki Nożnej, informacja za sezon 2018/2019 i plany na sezon 2019/2020.
5. Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
6. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019 -2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku w kadencji 2020-2023 – druk nr 212
4) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 druk nr – 213,
5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 – druk nr 214
6) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 – druk nr 215
7) w sprawie braku sprzeciwu do zmian w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego – druk nr 216,
8) w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok”. - druk nr 220.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 11 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 17.09.2019 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie skargi z dnia 5.07.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 5.07.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektor Żłobka Nr 1 w Płocku (druk nr 217).
4. Rozpatrzenie skargi z dnia 13.09.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 13.09.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrekcję Przedszkola nr 9 w Płocku.
5.  Rozpatrzenie skargi z dnia 25.09.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 26.09.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Płocku.
6. Omówienie korespondencji.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w AULI Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie:
1) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 212).
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 213).
3) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 214).
4) wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 215).
5) braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 216).
3. Analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Płocka, jednostkach i zakładach budżetowych,  instytucjach kultury, spółkach prawa handlowego za lata 2016-2018 z uwzględnieniem stanowisk nie urzędniczych oraz przedstawienie zestawienia wszystkich umów (podmiot umowy, numer, termin zawarcia i czas trwania umowy, kwota na jaką opiewa umowa) na świadczenie usług zewnętrznych na rzecz Urzędu Miasta Płocka i instytucji kultury wynikających z bieżącego utrzymania i koniecznej obsługi, tj. ochrona, sprzątanie, obsługa prawna, reklama i promocja.
4. Wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne i organizacyjne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 18 października 2019, godz. 11:07 -> historia zmian  (1143)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
57 291 741

Stopka