Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE


Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 /AULA/ z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z 14 listopada 2018 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 74 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 6 listopada 2018 r.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 42),
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku (druk nr 43),
3)  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku (druk nr 44),
4) w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 45),
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 46),
6) w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8) (druk nr 47),
7) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka (druk nr 48),
8) w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2) (druk nr 49),
9) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (obr. 9) (druk nr 50),
10) w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża (druk nr 51),
11) w sprawie wyboru delegatów Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu (druk nr 52),
12) w sprawie wytypowania sześciu przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego (druk nr 53),
13) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 54),
14) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 55).


5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/ Marta Krasuska

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Tomasz Kominek

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju
i Bezpieczeństwa Miasta
/-/ Tomasz Maliszewski

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Zdrowia
i Polityki Społecznej
/-/ Daria Domosławska

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17 grudnia 2018 roku (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Prezentacja przez Przewodniczących wniosków i opinii poszczególnych Komisji dotyczących projektu budżetu miasta Płocka na 2019 rok.
4. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i formułowanie katalogu wniosków do projektu budżetu miasta Płocka na 2019 rok.
5. Przyjęcie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w oparciu o wnioski komisji Rady Miasta Płocka.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta  Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa), godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, (aula I -piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu miasta Płocka na 2019 rok  wraz  z  projektem Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2019 rok (druk nr 6).
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 5). 
4. Wydanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta Płocka dotyczące projektu budżetu miasta Płocka na 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Zapraszam Państwa na spotkanie Radnych Miasta Płocka, które odbędzie się 6 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady, pl. Stary Rynek 1 /I piętro / w celu omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018,
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 7),
4. uchylenia Uchwały Nr 675/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku” (druk nr 8),
5. upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr 9),
6. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 10),
7. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
8. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka,
9. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
10. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
11. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
12. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
13. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
14. ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
15. ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
16. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
17. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka,
18. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
19. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
20. wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
21. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
22. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
23. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
24. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
25. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
26. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka,
27. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
28. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,
29. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,
30. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
31. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,
32. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,
33. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
34. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
35. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 grudnia 2018, godz. 15:44 -> historia zmian  (1073)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
43 591 812

Stopka