Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 27 lutego 2017 roku.
3. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2016.
4. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
5. Informacja z realizacji programu Gmina-Miasto Płock – Program wspierania rodziny na lata 2014-2016” za rok 2016.
6. Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na rok 2017 i realizacja kontraktów w 2016 roku.
7. Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku – przychody i koszty w ramach budżetu miasta Płocka z podziałem na rodzajowość za lata 2014-2016. Przedstawienie wysokości umów z odbiorcami odpadów komunalnych za wskazane lata.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3)    zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4)    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2017-2020” (projekt obywatelski),
5)    delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
6)    określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017,
7)    ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,
8)    przyjęcia do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022”,
9)    zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki,
10)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum,
11)    dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
12)    określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
13)    określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
14)    określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina-Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego,
15)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
16)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
17)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy-Miasto Płock w roku 2017”,
19)    Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku,
20)    przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
21)    zmiany Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
22)    przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019,
23)    Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku,
24)    aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka,
25)    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Krzysztofa Rafała Keklak z dnia 15 lutego 2017 roku, dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg gminnych w części w jakiej ul. Włościany na całym odcinku w granicach miasta Płocka pozbawiona została kategorii drogi publicznej gminnej tj. w pkt. 62 załącznika nr 1 do ww. uchwały Rady Miasta Płocka,
26)    przystąpienia Gminy Miasto - Płock do spółdzielni socjalnej osób prawnych celem ochrony zwierząt na terenie miasta Płocka.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.  
  
        
Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 23 lutego 2017 roku.
3. Ocena funkcjonowania uchwał RMP dotyczących gospodarki odpadami miasta Płocka.
4. Formy pomocy ze strony Miasta Płocka kotom wolno- i dzikożyjącym (wraz z możliwością wsparcia organizacji pozarządowych w utworzeniu spółdzielni socjalnej).
5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2)    zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3)    zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4)    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2017-2020” (projekt obywatelski),
5)    delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
6)    ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,
7)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
8)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,
9)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy-Miasto Płock w roku 2017”,
11)    przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
12)    zmiany Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
13)    przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019,
14)    aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka,
15)    rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Krzysztofa Rafała Keklak z dnia 15 lutego 2017 roku, dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg gminnych w części w jakiej ul. Włościany na całym odcinku w granicach miasta Płocka pozbawiona została kategorii drogi publicznej gminnej tj. w pkt. 62 załącznika nr 1 do ww. uchwały Rady Miasta Płocka,
16)    przystąpienia Gminy Miasto - Płock do spółdzielni socjalnej osób prawnych celem ochrony zwierząt na terenie miasta Płocka.
6. Omówienie korespondencji.
a)    pismo Państwa Marii i Jerzego Skarżyńskich dot. hałasu podczas imprez muzycznych odbywających się nad Wisłą.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIEPrzewodniczący Komisji  Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,  zaprasza na  posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  21 marca  2017 roku  (wtorek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Funkcjonowanie PZOZ Sp.z o.o.  pod  względem  zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka  - informacje o kontraktach z NFZ  na  rok 2017 i realizacji  kontraktów  w 2016 roku.
3. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2016.
4. Informacja z realizacji  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata 2011-20116.
5. Informacja z realizacji programu „Gmina-Miasto Płock- Program wspierania rodziny na lata  2014-2016” za 2016 rok.    
6. Opiniowanie  projektów  uchwał  na  najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach: 
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 520),
2) dostosowania sieci publicznych szkół  ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,   na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (druk nr 521), 
3) określenia dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 522),
4) określenia kryteriów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  i dokumentów  niezbędnych  do  ich potwierdzenia (druk nr 523),
5) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kredytów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina-Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego (druk nr 524),  
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
7) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
8) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 534),
9) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2017-2020”- projekt obywatelski (druk nr 514),
10) przyjęcia do realizacji na terenie miasta Płocka „Miejskiego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022” (druk nr 518),
11) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na rok 2017 (druk nr 516),
12) zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki (druk nr 519),
13) zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku  Publicznego (druk nr 513),
14) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 515),
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21.02.2017 r.  
8. Omówienie  korespondencji.
1) Rozpatrzenie pisma Państwa Marii i Jerzego Skarżyńskich z dnia 24.02.2017 roku, dotyczące  hałasu powstającego podczas odbywających się imprez muzycznych  na plaży nad Wisłą.
2) Pismo mieszkańców Radziwia dotyczące uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół   podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego -Prawo oświatowe.  
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie  posiedzenia.


Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE 


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 22.02.2017 r.
3. Spółka Inwestycje Miejskie - plany i założenia na najbliższe lata.
4. Informacja na temat realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.
5. Informacja na temat realizacji zagospodarowania płockiego nabrzeża wiślanego.
6. Informacja o realizacji zamówień publicznych (o ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargach) dotyczących zakresu działania Komisji.
7. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem  miasta.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2017-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2017 rok,
c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z  przekształcenia gimnazjum (druk nr 520),
d) zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech  przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 513),
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2017-2020 (druk nr 514),
f)delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 515),
9) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2017” (druk nr 528),
h) zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku (druk nr 529),
i) przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 530),
j) zmiany uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. określającej zasady działania wyznaczenia składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji (druk nr 531),   
k) przyjęcia dla Gminy-Miasto Płock Planu Rozwoju urządzeń wodociągowych i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 (druk nr 532),
l) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku (druk nr 533),
m) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 534),    
9. Omówienie korespondencji.
a) Pismo Państwa  Marii i Jerzego Skarżyńskich  dot. hałasu powstającego  podczas odbywających się na plaży nad Wisłą imprez muzycznych.
b) Pismo mieszkańców Radziwia dotyczącego uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół       podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
c) Odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka       
(-)Marcin Flakiewicz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 (aula I-piętro) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Omówienie wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka  opłat  za korzystanie z obiektów oświatowych.
3. Informacja na temat systemu szkolenia młodzieży w piłce ręcznej -Stowarzyszenie KulturybFizycznej „Wisła Płock”, Płocka  Akademia  Piłki  Ręcznej.
4. Stypendia i nagrody przyznawane przez Prezydenta Miasta Płocka w zakresie sportu i kultury w 2016 roku - kto, za  jakie  osiągnięcia i  w jakiej  wysokości?  
5. Opiniowanie  projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta  Płocka w następujących sprawach:  
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka Płocka  na  2017 rok,
3) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2016-2019”- projekt obywatelski
4) zmiany uchwały nr 206/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
5) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,   
6) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku,
7) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 20.02.2017 r.   
7.Omówienie  korespondencji.
1) Rozpatrzenie pisma Państwa Marii i Jerzego Skarżyńskich z dnia 24.02.2017 roku, dotyczące hałasu powstającego podczas odbywających się imprez muzycznych  na plaży nad Wisłą.
2) Odpowiedź na wniosek z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 20.02.2017 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 marca 2017, godz. 08:16 -> historia zmian  (930)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 797 767

Stopka