Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala 206), pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 29.01.2019r.
3. Transport drogowy i kolejowy substancji niebezpiecznych przez miasto Płock. Plany miasta dotyczące wyprowadzenia transportu substancji niebezpiecznych poza strefę zamieszkania.
4. Informacja o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Płocka dotyczących pogłębiania koryta rzeki Wisły i  monitorowanie wałów przeciwpowodziowych i zapór.
5. Informacja o przebiegu wykonania Płockiego Nabrzeża Wiślanego.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach:  
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2019 rok,
c) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Boryszewska” w Płocku (druk nr 86),
d) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Graniczna- Otolińska w Płocku (druk nr 87),
e) powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 84).
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne i organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka        
(-) Tomasz Maliszewski 

---------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 28 stycznia 2019 roku.
3. Ocena realizacji programu „Mieszkania na start”.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019,
3) powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 84),
4) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk nr 85).
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Anna Derlukiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, iż Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Zmiana  sieci  placówek oświatowych Miasta Płocka związana z reformą systemu edukacji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka  w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,        
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok,
3) powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli. (druk  nr 84),
4) przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka "Płocki bon żłobkowy." (druk  nr 88), 
5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego "Płocki bon żłobkowy."  (druk  nr 89).
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka z dnia 24.01.2019 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy  różne.
7. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Daria Domosławska 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 21.01.2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z 31.01.2019 r.
4. Opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 84).
5. Informacja o interpelacjach radnych w kadencji 2014-2018, liczba, terminowość odpowiedzi.
6. Kontrola dotychczasowej realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – w zakresie projektów realizowanych przez Gminę Miasto-Płock.
7. Analiza postępowania administracyjnego i podjętych czynności w związku z budową budynków Żyzna 43, 45 i 47. Przedstawienie ustaleń z mieszkańcami i pełnomocnikami mieszkańców oraz deweloperem, jak również Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiotowej sprawie. Perspektywy zakończenia postępowania w ramach Urzędu Miasta Płocka, Wodociągów Płockich.
8. Omówienie korespondencji.
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marta Krasuska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku (środa) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia :
1 .Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Płockie miejsca pamięci narodowej -informacja  o  stanie technicznym i  potrzebach remontowych.
3. Informacja na temat nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta Płocka w zakresie sportu i  kultury  w 2018 roku  i przyznanych stypendiów na 2019 rok (ich wysokości i rodzaje).
4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka  w  następujących  sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 – 2039,        
2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2019 rok,
3) powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad  Mieszkańców Osiedli (druk  nr 84).   
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 23.01.2019 r.  
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie  posiedzenia. 

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ Iwona Krajewska 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) skargi Pana Wiesława Westfelda z dnia 25.10.2018 r. (wpłynęła elektronicznie) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
2) skargi Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 10.12.2018 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wraz z pismami z dnia 27.12.2018 r. i 07.01.2019 r. stanowiącymi uzupełnienie ww. skargi.
3) skargi Pani Sandry Jakackiej z dnia 31.12.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 08.01.2019 r.) przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku przy piśmie Nr KO-29/4103/6/19 z dnia 08.01.2019 r. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
4) skargi Pani Katarzyny Jagodzińskiej z dnia 17.12.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 18.12.2018 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku.
3. Rozpatrzenie dwóch pism od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku Nr KO-91/4103/12/19 z dnia 21.01.2019 r. (wpłynęły do Urzędu Miasta Płocka 23.01.2019 r.) przekazujących skargę Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 07.01.2019 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Płocka do Rady Miasta Płocka i na bezczynność Rady Miasta Płocka do Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 25.01.2019 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka 25.01.2019 r.) stanowiącego uzupełnienie skargi z dnia 10.12.2018 r.
4. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Dutkiewicza z dnia 11.02.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 11.02.2019 r.) stanowiącej uzupełnienie skargi z dnia 10.12.2018 r.
5. Rozpatrzenie wniosku Pani Jolanty Sierocińskiej - Witkowskiej z dnia 25.01.2019 r. (wpłynął do Urzędu Miasta Płocka w dniu 28.01.2019 r.) dotyczącego korekty przebiegu planowanej trasy linii kolejowej Płock-Modlin, zaplanowanej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka, uchwała Rady Miasta Płocka nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26.03.2013r.
6. Omówienie korespondencji.
1) Skarga Pani Agnieszki Kaliwody Kierownika Działu Administracyjnego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku z dnia 08.02.2019 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 08.02.2019 r.) przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka na Dyrektora Pana Piotra Ostrowickiego.
7. Sprawy różne i organizacyjne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kominek

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 lutego 2019, godz. 14:58 -> historia zmian  (1088)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
47 733 109

Stopka