Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

(druki dostępne w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7).

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)  - w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
2. zezwolenie ministra właściwego ds. wewnętrznych na nabycie nieruchomości/udziału w nieruchomości – w przypadku gdy właścicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na cele użytkowe lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
3. aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - dot.osób prawnych (oryginał lub odpis dokumentu) .
4. dowód  uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia .
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli są ustanowione).
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- 50 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
- 17 zł - opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (jeśli są ustanowione)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka  prowadzony przez PKO BP SA II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- 4 miesiące -  od dnia złożenia wniosku .
-  30 dni - od dnia złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - jeśli zachodzą ustawowe przesłanki,
• Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia - w przypadku braku przesłanek ustawowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  6,7.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Doręczenie na adres wskazany w Ewidencji Gruntów i Budynków Urzędu Miasta Płocka lub na adres, na który przed dniem przekształcenia doręczana była korespondencja dot. użytkowania wieczystego  lub na adres wskazany przez wnioskodawcę/ów.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 20  lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .

GODZINY PRACY URZĘDU: od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek  8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 14:33
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 lutego 2020, godz. 08:57 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 746

Stopka