Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 Dyrektor

 Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

 ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

 ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

Kierownik ds. inwestycji i infrastruktury drogowej

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 1. Planowanie, kontrolowanie, organizowanie pracy Działu inwestycji i infrastruktury drogowej,

 2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach i obiektach w zakresie umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z drogą i ruchem drogowym,

 3. Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej z zakresu inżynierii i organizacji ruchu,

 4. Nadzór w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji i postanowień,

 5. Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych w

 porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka,

 6. Ustalanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla podległych pracowników,

 7. Realizacja wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg,

 8. Opracowywanie projektów nowych i aktualizacja istniejących procedur informujących o sposobie załatwiania spraw przez dział,

 9. Bieżące śledzenie przepisów prawa w ramach spraw prowadzonych przez dział i wdrażanie zmian,

 10. Wnioskowanie zmian w regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg, szczególnie w przypadku przekazania nowych zadań wynikających z przepisów prawa,

 11. Nadzorowanie dyscypliny pracy w dziale oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań, terminowości załatwiania spraw i zgodności z przepisami prawa,

 12. Organizowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem archiwizacji dokumentacji działu, zgodnie z wykazem akt,

 13. Realizacja wytycznych i wniosków pokontrolnych,

 14. Ochrona informacji niejawnych, w tym czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Miejskim Zarządzie Dróg,

 15. Wprowadzanie usprawnień na stanowiskach pracy i dbałość o warunki pracy podległych pracowników,

 16. Udzielanie pomocy merytorycznej Dyrektorowi w celu realizacji zadań zapisanych w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Dróg,

 17. Opracowywanie projektów Uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta dotyczących zadań działu oraz konsultowanie tych projektów z właściwymi komórkami Urzędu,

 18. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, posłów i senatorów oraz wnioski Komisji Rady Miasta,

 19. Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady Miasta i jej komisji na polecenie Dyrektora,

 20. Współpraca z kierownikiem ds. utrzymania i eksploatacji dróg,

 21. Opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu działania działu,

 22. Opracowywanie wniosków do budżetu miasta na podstawie projektów planu finansowego oraz realizacja zadań z zakresu działania działu, ujętych w budżecie,

 23. Nadzór nad przygotowywaniem niezbędnych dokumentów, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie spraw prowadzonych przez dział,

 24. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostki,

 25. Organizowanie okresowych narad i szkoleń wewnętrznych pracowników działu.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

 1. obywatelstwo polskie

 2. nieposzlakowana opinia,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,

 6. staż pracy – minimum 5 lat,

 7. udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z koordynacją i organizacją procesów budowlanych,

 8. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej,

 9. koncepcja funkcjonowania komórki organizacyjnej.

   

   Wymagania dodatkowe:

   

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 2. doświadczenie związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

 3. znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

 4. znajomość obsługi komputera,

 5. znajomość ustaw:

  - z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

  - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

  - z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych,

  - z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

  - rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

   

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

   

  Warunki pracy na stanowisku:

   

  Praca w budynku przy ul. Bielskiej 9/11 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

   

  Stanowisko pracy znajduje się w budynku na II piętrze, bez podjazdu. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

   

  Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się w terenie.

   

   

  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

   

  1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

  2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

  3.  kwestionariusz osobowy,

  4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

  6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

  7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( na kwestionariuszu osobowym),

  9. Inne oświadczenia/ zaświadczenia/ kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

   

   

  *  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

   

  Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Kierownik ds. inwestycji i infrastruktury drogowej”

  na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014r.

   

  W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

   

  Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

   

  Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać ( I piętro, pokój nr 114).

   

  Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej MZD – BIP (ogłoszenia o naborze).

   

   

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik ds inwestycji i infrastruktury drogowej
data publikacji: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:43
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:43 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 492