Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Działalność
 
  

  wyszukiwanie
 

Oczyszczalnia ścieków Maszewo

 

Oczyszczalnia ścieków miasta Płocka w Maszewie funkcjonuje od 1974 roku. Płock był jednym z pierwszych w Polsce miast, które kompleksowo rozwiązało problem oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Maszewie przeszła jedną dużą modernizację zakończoną w 1995 roku. Wdrożono wówczas najnowsze dostępne techniki: wyposażono komory napowietrzania w system napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz zrezygnowano z eksploatacji lagun osadowych dzięki zastosowaniu mechanicznego odwadniania osadu na wirówce dekantacyjnej. Przez wiele lat obiekt dobrze służył miastu jednak zaostrzenie przepisów dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków spowodowało, że wybudowana w latach 70. XX wieku oczyszczalnia bez rozbudowy technologii o obiekty realizujące nowe procesy nie mogłaby dalej funkcjonować. Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej możliwa była realizacja w bardzo krótkim czasie kompleksowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

 

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Maszewie oczyszcza ścieki nie tylko z miasta Płocka ale również z gmin ościennych: Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym procesie Bardenpho uzupełnionym komorą predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń odpowiada 153 841 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi 18 055 m3 (wg danych za 2015 rok).

 

Oczyszczalnia jest obiektem kompleksowo zmodernizowanym i rozbudowanym.

W latach 2009 – 2010 przeprowadzono prace inwestycyjne dzięki którym możliwa była redukcja azotu ogólnego w stopniu zapewniającym funkcjonowanie obiektu bez szkody dla środowiska i spełnienie bardzo ostrych norm określonych w polskim prawie dla wskaźników biogennych w celu uniknięcia zapłaty kar za wcześniejsze przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

W latach 2011 – 2013 od podstaw zostały zmodernizowane i rozbudowane wszystkie obiekty oczyszczalni. Uzupełniono ciąg ściekowy o proces defosfatacji biologicznej co pozwoliło wyeliminować stosowanie drogich koagulantów chemicznych oraz poprawiła się jakość wszystkich odpadów technologicznych: skratek, piasku z piaskowników i odwodnionego komunalnego osadu ściekowego. Uzupełnienie technologii o kogenerację, suszenie osadu ściekowego oraz wykorzystanie ścieków oczyszczonych w celu zabezpieczenia potrzeb wodnych oczyszczalni pozwala nie tylko obniżyć koszty funkcjonowania obiektu ale czyni go okresowo całkowicie niezależnym od zewnętrznych dostaw mediów.

Gruntowna przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz umożliwienie przerzutu ścieków z lewego na prawy brzeg Wisły pozwoliły na likwidację wszystkich małych oczyszczalni, których eksploatacja była trudna technicznie, nieopłacalna ekonomicznie i znacznie bardziej kosztowna niż obecnie.

 

Ścieki do oczyszczalni w Maszewie podawane są dwuetapowo: najpierw pompowo dwoma rurociągami tłocznymi do komory rozprężnej zlokalizowanej w ulicy Szpitalnej w Płocku. Od komory ścieki płyną grawitacyjnie kolektorem D, który w odcinku ujściowym jest jajowym kanałem murowanym o wymiarach 1000x1750mm.

 

Więcej informacji o oczyszczaniu ścieków dostępne na stronie http://www.wodociagi.pl/web/artykul/scieki
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ścieki
data publikacji: 
poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godz. 14:24
ostatnia zmiana: 
czwartek, 02 lutego 2017, godz. 14:00 -> historia zmian  (16)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 866