Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 19/03
Zarządzenie Nr 1480/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/2007 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1 po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1480/08 z dnia 17 stycznia 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 499

Stopka