Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4402/10 
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 marca 2010r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka

 Na podstawie § 11 ust. 1, § 14 ust. 1 oraz §  26 ust. 3  Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2208/2008 z dnia 16 lipca  2008 r. z póź.zm w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:

§ 1
Wyznaczam Pana Dariusza Zawidzkiego Zastępcę Prezydenta Miasta ds. Komunalnych  (VP2) do zastępowania mnie podczas nieobecności ( urlopy, zwolnienia lekarskie, wyjazdy służbowe trwające co najmniej 1 dzień ) w zakresie podpisywania podejmowanych rozstrzygnięć obejmujących:
1.zarządzenia, decyzje i polecenia służbowe,
2.zarządzenia pokontrolne,
3.decyzje administracyjne w sprawach, w których nie zostały udzielone upoważnienia,
4.pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,
Przewodniczącego Rady Miasta, organów województwa i Wojewody oraz do organów samorządów  gminnych i powiatowych,
5.pisma dotyczące współpracy z zagranicą o charakterze reprezentacyjnym lub poufnym,
6.odpowiedzi na interpelacje,
7.odpowiedzi na skargi dotyczące Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika,
8.pisma w sprawach będących w wyłącznej kompetencji Prezydenta na podstawie przepisów szczególnych lub mających specjalne znaczenie,
9.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
10.inne pisma w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji Prezydenta Miasta,
11.udzielania upoważnień, pełnomocnictw prawnych, pełnomocnictw procesowych,
12.inne sprawy wynikające z udzielonych upoważnień,
13.czynności zastrzeżone ustawą dla kierownika zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z postępowaniem o zamówienie publiczne - art. 18 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka  ds. Komunalnych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w czasie  nieobecności Prezydenta Miasta Płocka w dniu 03.03.2010r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4402/10 z dnia 01 marca 2010r.
data publikacji: 
środa, 30 czerwca 2010, godz. 12:46
ostatnia zmiana: 
środa, 30 czerwca 2010, godz. 12:46 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 602

Stopka