Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA!!! Przewodniczący Rady Miasta Płocka odwołał zaplanowaną na dzień 26.03.2020 r. XVIII Sesję Rady Miasta Płocka.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 marca 2020 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) sesja będzie niedostępna dla mieszkańców oraz przedstawicieli innych jednostek i instytucji. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję sesji on-line na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019 rok.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019.
5) Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
(druk nr 338),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 339),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 340),
4. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 323),
5. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 324),
6. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku (druk nr 325),
7. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku (druk nr 326),
8. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku (druk nr 327),
9. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 328),
10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 329),
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wańkowicza (druk nr 330),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele (druk nr 331),
13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Płock w roku 2020” (druk nr 332),
14. zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka (druk nr 333),
15. zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 334),
16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (druk nr 335),
17. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 336),
18. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 337).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XVIII - 26-03-2020
data publikacji: 
piątek, 20 marca 2020, godz. 10:19
ostatnia zmiana: 
środa, 25 marca 2020, godz. 14:47 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
266

Stopka