Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.

 

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/pozwolenia-zezwolenia-i-licencje/wydawanie-zezwolen-upowazniajacych-do-wjazdu-i-poruszania-sie-na-terenie-miasta-dla-pojazdow-o

Wydawanie i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy-Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia;
2. dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń;
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;
4. kopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasie Urzędu Miasta (I piętro pokój 132, wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego wniosku organ wydający może:
- wydać zezwolenie
- odmówić wydania zezwolenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7. 

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. D-1, ul. Zduńska 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 32, pok. D-1, ul. Zduńska 3.

NFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.);
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729);
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
5. zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 423/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

UWAGI:
Procedura dotyczy:
1. pojazdów przewożących towary niebezpieczne poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA;
2. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton  poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA.
Procedura nie dotyczy:
1. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
2. pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe, modernizacyjne lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
data publikacji: 
środa, 25 marca 2015, godz. 13:25
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 10:06 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
56 341 036

Stopka