Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Działalność Zakładu
 
  

  wyszukiwanie
 

Spółka PGO w Płocku (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.) działa na rynku gospodarki odpadami od 18 lat. Powołana została Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Nowoczesny zakład wraz ze składowiskiem odpadów został wybudowany ze środków budżetowych Gminy Płock i oddany do użytku w 2000 roku. Zakład posiada bogato wyposażony nowoczesny park maszynowy, zatrudnia ok. 120 osób. Przyjęta w Zakładzie technologia jest przystosowana do przyjmowania odpadów komunalnych w formie zmieszanej, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych, pozwala na redukcje odpadów kierowanych do trwałego deponowania na składowisko. Posiadana decyzja administracyjna pozwala na przyjęcie i zagospodarowanie ok. 101 rodzajów odpadów, w tym ponad 37 to odpady niebezpieczne.

Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021. Na dzień 31.10.2016 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł.

Spółka posiada status (RIPOK) Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie przetwarzania mechaniczno – biologicznego (MBP) oraz przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to:

• 60.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
• 5.000 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów,
• 3.000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych,
• 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.

Aktualnie zdolność przerobowa jest w pełni wystarczająca do przyjęcia odpadów komunalnych z terenu gminy Płock i gmin wchodzących w skład Związku Gmin Regionu Płockiego.

Profil spółki obejmuje:

1. Kompleksowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
– sortowanie odpadów w celu odzyskania surowców,
– przetwarzania frakcji organicznej,
2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
3. Kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów,
4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
5. Zbieranie sprzętu elektronicznego RTV i AGD,
6. Sprzedaż surowców wtórnych.

Spółka działa w oparciu o następujące decyzje:

1. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.

2. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r.

3. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 132/16/PZ.Z z dnia 27 września 2016r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki. 

Nasza Spółka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego corocznie realizuje projekt pod nazwą „Warsztaty Tropicieli Odpadów”. Warsztaty organizowane są dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W programie każdego roku uczestniczy blisko 1000 dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, PGO Sp. z o.o. angażuje się w organizacje działań na rzecz edukacji ekologicznej społeczności Ziemi Płockiej poprzez realizację zadań służących podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Regionu Płockiego.

W 2014 r. spółka zdobyła nagrodę (czek na 10 tys. zł oraz statuetkę) w konkursie organizowanym przez  Radę Nadzorczą i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”. Uczestnikami pierwszej edycji konkursu mogły być podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach rzeczowych i ekologicznych, ze środków finansowych Funduszu w 2013 roku. O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych – każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień. Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 23 października 2014 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Działalność Zakładu
data publikacji: 
wtorek, 16 sierpnia 2005, godz. 12:27
ostatnia zmiana: 
czwartek, 08 czerwca 2017, godz. 07:05 -> historia zmian  (16)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 866