Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Działalność Zakładu
 
  

  wyszukiwanie
 

Spółka PGO w Płocku (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.  powołana została Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Zakład wraz ze składowiskiem odpadów został wybudowany ze środków budżetowych Gminy Płock i oddany do użytku w 2000 roku. Zakład posiada bogato wyposażony nowoczesny park maszynowy, zatrudnia ok. 120 osób. Przyjęta w Zakładzie technologia jest przystosowana do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz odpadów selektywnie zbieranych. Mechaniczno-biologiczny proces przetwarzania odpadów pozwala na redukcję masy odpadów kierowanych do składowania na składowisko.

Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021 oraz do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO pod numerem 000034060. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Na dzień 31.10.2016 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł.

Spółka posiada wpis na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie:

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku oraz

- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to:

• 60.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
• 5.000 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów,
• 3.000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych,
• 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.

Profil spółki obejmuje:

1. Kompleksowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
– sortowanie odpadów w celu odzyskania surowców,
– przetwarzania frakcji organicznej,

2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
3. Kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów,
4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
5. Zbieranie sprzętu elektronicznego RTV i AGD,
6. Sprzedaż surowców wtórnych.
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Płocka.

 

Spółka działa w oparciu o następujące decyzje:

1. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.

2. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 132/16/PZ.Z z dnia 27 września 2016r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki oraz decyzja zmieniająca powyższą decyzję nr 9/20/PZ. Z z dnia 24.01.2020 r.

Na terenie zrekultywowanych kwater składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Ukształtowanie terenu (podwyższenie o 10-16 m), zapewnia niczym niezakłócony dostęp promieni słonecznych do paneli, w których światło słoneczne zamieniane jest na energię elektryczną. Każdy z paneli ma moc 300 W, co przy liczbie 3320 sztuk daje łączną moc blisko 1 MW. Dopełnieniem systemu jest elektrownia wiatrowa o wysokości prawie 28 metrów nad poziomem terenu – turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu o mocy 20 kW. Wytwarzana energia jest wykorzystywana na potrzeby Zakładu.

W 2017 r. rozpoczęto eksploatację nowej kwatery składowiska, której powierzchnia wynosi ok 3 ha zaś pojemność ok. 499 tys. m3. Dla porównania dotychczasowe 4 zamknięte i zrekultywowane kwatery miały pojemność ok 660 tys. m3.

Od 1 lipca 2020 r. Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Płocka, znajdujący się na terenie instalacji w Kobiernikach.

Poza podstawową działalnością w branży gospodarowania odpadami Spółka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa organizując liczne warsztaty ekologiczne, prelekcje, wykłady czy wycieczki edukacyjne po zakładzie. Warsztaty organizowane są zarówno dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i dla seniorów oraz mieszkańców płockich osiedli.  Spółka angażuje się w wiele projektów propagujących wiedzę i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Od kilku lat każdego roku organizuje m.in. konkursy polegające na twórczym wykorzystywaniu surowców wtórnych.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Działalność Zakładu
data publikacji: 
wtorek, 16 sierpnia 2005, godz. 12:27
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 sierpnia 2020, godz. 05:42 -> historia zmian  (17)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 491 295