Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1092/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 października 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974), § 11 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o 0,5 etatu w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 15,5 etatu do dnia zakończenia zwolnienia lekarskiego (1 etat) oraz urlopu bezpłatnego (0,5 etatu) zastępowanych pracowników,
2) 14 etatów od dnia zakończenia zwolnienia lekarskiego (1 etat) oraz urlopu bezpłatnego (0,5 etatu) zastępowanych pracowników.

§ 3.

Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, dział 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowe Domy Samopomocy).

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1092/07 z dnia 09 października 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 15 października 2007, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 15 października 2007, godz. 09:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 419

Stopka