Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364/07
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2007r.

Działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)


Prezydent Miasta Płocka
z siedzibą w Płocku pl. Stary Rynek 1
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wybór realizatora programów zdrowotnych w zakresie :

1.promocji zdrowia w szkołach
2.profilaktycznych szczepień przeciwko grypie
3.profilaktycznych badań przesiewowych “Biała Sobota 2007”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację w/w programów

Przedmiot konkursu obejmuje:
Ad 1. zorganizowanie i przeprowadzenie programu promocji zdrowia w szkołach w zakresie: wykładów i ćwiczeń o tematyce: zdrowie – promocja zdrowia, czynniki sprzyjające zachowaniu zdrowia, uwarunkowania zdrowia, czynniki ryzyka, choroba, niepełnosprawność, obejmujących 3 podstawowe sfery życia i aktywności ucznia: a) sfera życia ucznia jako jednostki, b) sfera życia ucznia jako członka rodziny i społeczności szkolnej, c) sfera życia ucznia jako członka społeczności pozarodzinnej i pozaszkolnej,
populacja objęta programem – wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Płock;

Ad 2. zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie w zakresie: udzielenia świadczenia w postaci bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie mieszkańców naszego miasta, mieszczących się w grupie podwyższonego ryzyka,
populacja objęta programem – mieszkańcy miasta Płocka w wieku 65 lat i więcej;          
Ad 3. zorganizowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznych badań przesiewowych “Biała Sobota 2007” w zakresie zwiększenia dostępu pacjentów do porad specjalistycznych, na które okres oczekiwania w 2006r. wynosił 30 dni i więcej. Program realizowany w soboty, minimum 3 razy w roku,
populacja objęta programem - mieszkańcy miasta Płocka.

Okres realizacji zamówienia :  kwiecień – listopad 2007r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń :  kwiecień 2007r.
Czas, na który może być zawarta umowa :  do dnia 30 listopada 2007r.
 
Formularze oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3  II piętro, pokój nr 250
od poniedziałku do piątku w godzinach 730  -  1530
w środy w godzinach   930  -  1730   
lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka (www.ump.pl)

Oferty należy składać w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3  II piętro, pokój nr 250
od poniedziałku do piątku w godzinach 730  -  1530
w środy w godzinach   930  -  1730   
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10.04.2007r. godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2007r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, pok. Nr 18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni licząc od terminu określonego dla złożenia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia do Prezydenta Miasta Płocka umotywowanego protestu, w ciągu 7. dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.

Prezydent Miasta Płocka zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364/07
data publikacji: 
piątek, 09 marca 2007, godz. 12:15
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 marca 2007, godz. 12:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
60 645 788

Stopka