Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4315/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 lutego 2010 roku


w sprawie: upoważnienia pani Wioletty Kasztelan Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2010 rok.


Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), § 13 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2010 nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., nr 3432/09 z 8 czerwca 2009 r.,  3766/09 z 30 września 2009 r. oraz nr 4086/2009 z 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się panią Wiolettę Kasztelan Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do:
1.dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2010 rok, dotyczących realizacji zadań własnych oraz dofinansowania do zadań zleconych - w ramach zadania między paragrafami klasyfikacji budżetowej z zachowaniem działu, rozdziału i grupy wydatków określonych w uchwale budżetowej miasta Płocka na rok 2010, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2.dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, w ramach wysokości wydatków określonych w uchwale budżetowej miasta Płocka na rok 2010, z zachowaniem działu i rozdziału.
§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do informowania w formie pisemnej Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka o każdorazowym dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4315/10 z dnia 09 lutego 2010r.
data publikacji: 
wtorek, 16 lutego 2010, godz. 11:57
ostatnia zmiana: 
wtorek, 16 lutego 2010, godz. 11:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 594

Stopka