Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1940/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 z dnia
19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r.
i zarządzeniem nr 1376/2007 z 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku.

§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Traci moc zarządzenie Nr 1447/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku na 2008 r.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1940/08 z dnia 16 maja 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 550

Stopka