Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1609/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lutego 2008r.

w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 178, poz. 1218) w związku z § 1 ust.1 i § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 i z 2004 r. Nr 237, poz. 2376 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1462) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1174/07 z 31 października 2007 r. i zarządzeniem 1376/2007 z 31 grudnia 2007 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.Ustalam dla Pana Dariusza Słomczewskiego Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, marki ...* o pojemności silnika 2,0 cm3 i numerze rejestracyjnym ...* – w wysokości 250 km.
2.Miesięczny limit kilometrów ustalony w ust.1 obowiązuje w 2008 roku.

§ 2.
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

§ 3.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 926 – Kultura Fizyczna
i Sport, rozdział 92601 – Obiekty Sportowe, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, § 4410 – Podróże służbowe krajowe.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano marki i numeru rejestracyjnego samochodu; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1609/08 z dnia 11 lutego 2008r.
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka