Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA nr 637/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.. 986, Nr 214 poz. 1806, z dnia 2004 r. Nr 102 poz. 1203) i § 28 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48, poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku wprowadza się zmiany:

1/ w § 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
    "3. Uchwalony plan pracy Rady publikowany jest w piśmie wydawanym przez Urząd Miasta."

2/ § 8 otrzymuje brzmienie:
     "§ 8.  1. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji telefonicznie powiadamia się jej członków najpóźniej na 5 dni  przed jej posiedzeniem, doręczając członkom Komisji porządek posiedzenia wraz z materiałami związanymi z planem pracy Komisji i Sesji Rady Miasta  do skrytek. Projekty uchwał dostarczane są  najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Komisji.
  2. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji winno być, najpóźniej na 3  dni przed posiedzeniem, podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
  3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
  4. Ustaleń zawartych w ust. 1 dotyczących terminu oraz ustaleń zawartych w ust. 2 nie stosuje się  w przypadku opiniowania spraw pilnych nie objętych planem pracy Komisji.”

3/ w § 9:
    a/ dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;
    b/ dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
           "2. Uchwalone plany pracy Komisji publikowane są w piśmie wydawanym przez Urząd Miasta."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 637/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
data publikacji: 
wtorek, 04 stycznia 2005, godz. 09:56
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 stycznia 2005, godz. 09:56 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 748

Stopka