Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku 

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

  

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: 

Specjalista ds. utrzymania zieleni

  

Zakres wykonywanych zadań:

  

  1. Planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych.

  2. Wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów w pasie drogowym.

  3. Utrzymywanie i pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej, w tym sadzenie drzew (również poza  pasami drogowymi) oraz ich usuwanie.

  4. Opracowywanie i realizacja planów wyrębu drzew i nowych nasadzeń.

  5. Organizowanie i nadzór zabiegów pielęgnacyjnych drzew i nasadzeń.

  6. Podejmowanie interwencji wynikających z wniosków i skarg mieszkańców w zakresie pielęgnacji drzew w pasach drogowych.

  7. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

  8. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego stanem drzew i krzewów.

  9. Organizowanie i nadzór prac interwencyjnych oraz usuwanie wiatrołomów.

  10. Pełnienie funkcji inspektora w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej w pasach drogowych.

  11. Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej z zakresu prowadzonych prac.

  12. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałych w wyniku zdarzeń dotyczących ludzi i mienia spowodowanych kolizjami z drzewami.

  13. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw prowadzonych  na stanowisku pracy.

  14. Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady Miasta Płocka i jej komisji.

  15. Prowadzenie spraw interwencyjnych, związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej w pasach drogowych.

  16. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonywania zadań.

    

    

   Wymagania niezbędne (formalne):

    

   1) obywatelstwo polskie,

   2) nieposzlakowana opinia,

   3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

   4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe,

   5) wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane o kierunku architektura terenów zielonych lub ogrodnictwo albo inżynieria środowiska,

   6) staż pracy: minimum 4 lata (przy wykształceniu wyższym), 5 lat (przy wykształceniu średnim),

   7) doświadczenie – minimum rok pracy w zakresie wykonywania zadań j.w.,

   8) dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu   kursu,

   9) prawo jazdy kat. B.

     

    

   Wymagania dodatkowe:

    

 1. Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność.

   

   

  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

   

  1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

  2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

  3.  kwestionariusz osobowy,

  4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5.  kopie świadectw pracy / kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

  6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

  7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

   

  *  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

   

   

   

  Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalista ds. utrzymania zieleni”

   

  na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2014 roku.

   

  W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

   

  Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

   

  Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114). Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

  Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Specjalista ds. utrzymania zieleni
data publikacji: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 13:56
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 13:56 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 412