Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 370/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 145/7 położonego przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441] i art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 , art. 68 ust. 1 pkt 9
i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U.
z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz.1087,
Nr 169 poz 1420, Nr 175 poz. 1459] w związku z Uchwałą Nr 710/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi na cele inne niż mieszkaniowe - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną
w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej oznaczoną jako działka nr 145/7 o pow. 1255 m2
(numer księgi wieczystej PL1P/00045461/1) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości – Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku.

§ 2.
1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej oznaczonej jako działka nr 145/7 o powierzchni 1255 m2
w wysokości – 222 079,00 zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 126 585,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu w wysokości – 95 494,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% określonej w Uchwale Nr 710/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt.3 wynosi – 9 549,40 zł.
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Łącznie do zapłaty – 11 650,27 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy).
5/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 370/07 z dnia 14 marca 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 15 marca 2007, godz. 11:04
ostatnia zmiana: 
czwartek, 15 marca 2007, godz. 11:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 542

Stopka