Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłaszaa

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

 

Zakres wykonywanych zadań :

1. udział w pracach komisji przekazujących place budów oraz odbiory po wykonanych robotach 

2. nadzorowanie robót związanych z zajęciami pasa drogowego

3. nadzorowanie robót związanych z przebudową i remontami dróg

4. prowadzenie dokumentacji w powyższych sprawach

5. sprawdzanie dokumentacji projektowej.

  

Wymagania niezbędne :

1.  wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo

2.  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub równorzędne

3.  staż pracy – minimum 4 lata

4.  znajomość obsługi komputera.

 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1.  życiorys ( CV ),

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

6.  kserokopie świadectw pracy,

7.  oświadczenie kandydata o niekaralności,

8.  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock 

lub dostarczyć do sekretariatu  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2011r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor nadzoru inwestorskiego
data publikacji: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 09:12
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 09:15 -> historia zmian  (2)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 104