Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 2380/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ulicy Harc.A.Gradowskiego 24 w Płocku nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 696 887,82 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100), poniesionych na przebudowę boisk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Harc.A.Gradowskiego 24 w Płocku, zgodnie z dowodem OT nr WGM.II./6/2008 z dnia 26.05.2008.

§ 2

Przekazanie nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 1 nastąpi w formie protokołu przekazania "PT".

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2380/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 994

Stopka