Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11 09 – 400 Płock

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

Starszy referent ds. przygotowania inwestycji

Zakres wykonywanych zadań :
1) przygotowywanie inwestycji,
2) przygotowywanie wniosków do wieloletnich planów inwestycyjnych,
3) opracowywanie projektów planów finansowych inwestycji,
4) przygotowywanie postępowań przetargowych.

Wymagania niezbędne :
1. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska
2. znajomość obsługi komputera.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
1. życiorys ( CV ),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy referent ds. przygotowania
inwestycji”
na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
lub dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 września 2011r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w
ogłoszeniu o naborze.
Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie
umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. przygotowania inwestycji
data publikacji: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 12:11
ostatnia zmiana: 
piątek, 10 lipca 2015, godz. 12:11 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 054