Miejski Ogród Zoologiczny
Konkurs na najem - kiosk drewniany
 
  

  wyszukiwanie
 

                                                                                                          Płock, dnia 16.03.2017 r.

AT – SA  – 233 | 13 | 2017

ZAPROSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płockuzaprasza do składania ofert w konkursie na najem kiosku drewnianego o powierzchni 15 m²  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na sprzedaży galanterii i zabawek z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających MOZ JB w Płocku.

1. Wynajmujący:Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, tel. / fax: 24 366 05 12 / 24 366 05 13.

2. Przedmiotem najmu jest: Kiosk drewniany o powierzchni ogólnej 15 m², znajdujący się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka Budżetowa w Płocku                          z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, polegającej na sprzedaży galanterii i zabawek, z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających MOZ w Płocku.

3. Czas najmu kiosku:  od dnia 01.04.2017 r. – 31.12.2019 r.

1.        Wynajmujący zastrzega sobie prawo skrócenia okresu najmu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a)      przedmiot najmu będzie potrzebny Wynajmującemu lub Gminie Miasto Płock do realizacji ich zadań, celów, przedsięwzięć bądź inwestycji, w tym do wykonania jakichkolwiek prac, robót budowlanych, modernizacyjnych, przystosowawczych etc.

b)      ze względu na różne, nieprzewidziane okoliczności, np. związane z uzyskaniem funduszy na modernizację, remont lub przebudowę budynku.

2.        Wynajmujący przewiduje, iż skrócenie okresu najmu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie minimum jednego roku obowiązywania umowy.

 

4. Warunki udziału w konkursie:

1. Warunkiem przystąpienia Oferentów do konkursu jest wpłata wadium w wysokości       922,50 zł.

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2, lub przelewem na następujący rachunek bankowy 51 1020 1592 0000 2702 0241 4696 tytułem „WADIUM KIOSK”. Kasa MOZ JB w Płocku czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie; przy wpłacie gotówką   w kasie - datę na druku KP.

4. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet kaucji.

5. W przypadku, gdy Oferent, który wygrał konkurs nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.

6. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone w godzinach otwarcia kasy MOZ JB w Płocku lub przelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Wadium nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócone Oferentom w wysokości nominalnej.

7. Złożenie oferty wraz z załącznikami wymaganymi w pkt. 9 niniejszego zaproszenia.

 

5. Zalecenie dodatkowe:

a) Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu najmu objętego niniejszym konkursem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00          do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej na dwa dni wcześniej  pod numerem tel. 24 366 05 24.

b) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6. Miejsce i termin składania ofert:Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA NAJEM KIOSKU DREWNIANEGO” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.03.2017 r. godz. 10:15” w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10:15.

7. Rozpatrzenie Ofert: Decyzja dotycząca wyboru Oferenta zostanie podjęta przez Dyrektora MOZ JB w Płocku w terminie do 30 dni od daty złożenia ofert.

 

8. Dyrektor MOZ JB w Płocku zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyn, zmiany treści ogłoszenia na 3 dni przed terminem składania ofert, przedłużenia terminu rozpatrywania ofert oraz wycofania się na każdym etapie konkursu.

 

9. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Oferentado obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem, w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

b) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio      z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielanych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

c) Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę minimum 10.000,00 pln.

e) potwierdzenie wpłaty wadium.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis osoby upoważnionej.

10. Kryteria oceny ofert:

1. Cena netto za 1 m² – 100% 

 

Obliczana według wzoru:

 

Cena netto za 1 m²  = Cena netto „w sezonie” za 1 m² + Cena netto „poza sezonem” za 1 m²

 

z zastrzeżeniem, że wartość ceny netto „poza sezonem” stanowi 50% wartości ceny netto „w sezonie”.

 

2. Minimalna cena najmu wynosi:

a) w okresach:

01.04.2017r. - 30.09.2017r.; 01.04.2018r. - 30.09.2018r.; 01.04.2019r. - 30.09.2019r.

- 50,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw. cena „w sezonie”

* plus obowiązujący podatek VAT

 

b) w okresach:

01.10.2017r. - 31.03.2018r.; 01.10.2018r. - 31.03.2019r.; 01.10.2019r. - 31.12.2019r.

- 25,00 zł netto* za 1 m² / miesiąc – tzw. cena „poza sezonem”

* plus obowiązujący podatek VAT

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2763/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali oraz dzierżawę placów i gruntów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa         w Płocku na rok 2017.

 

3. Nie będą rozpatrywane oferty:

- z niższą ceną niż wymienione w pkt 10 ppkt 2,

- niespełniające warunków formalnych konkursu,

- niekompletne (- zawierające nie dające się usunąć błędy),

- te, które wpłynęły po upływie terminu składania ofert.

 

4. Oferty zawierające błędy, których usunięcie/poprawienie będzie możliwe, będą rozpatrywane pod warunkiem usunięcia/poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Wynajmującego.                              

 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto (suma stawki „w sezonie”i „poza sezonie”).

 

6.W przypadku złożenia takich samych ofert Wynajmujący wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni ofert dodatkowych, przy czym oferty nie mogą być niższe od wcześniej oferowanych.

 

7.Wynajmujący pobierze od oferenta, z którym zawrze umowę najmu, kaucję zwrotną                w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto liczonego od stawki wyższej tj. „w sezonie” - zwrotną w terminie 21 dni po zakończeniu umowy celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z pobranej kaucji wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności nieopłaconych czynszów i/lub opłat            z tytułu korzystania z mediów.

 

8.Minimalna stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych za: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłat za wywóz nieczystości.

 

11. Dane do kontaktu: DyrektorMOZ-JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

w zakresie przedmiotu najmu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

 

w zakresie procedury konkursu:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

                                                                                  ZATWIERDZAMdrukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Konkurs na najem - kiosk drewniany
data publikacji: 
czwartek, 16 marca 2017, godz. 13:55
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 marca 2017, godz. 13:55 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
352