Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w  Miejskim  Zarządzie Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11    09–400  Płock

 


 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  Informatyk

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. administrowanie stroną internetową MZD, stałe jej uaktualnianie i udoskonalanie,
 2. współpraca z poszczególnymi działami i stanowiskami pracy oraz Urzędem Miasta Płocka,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Jednostce – wykonywanie zadań uwzględnionych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 4. administracja Biuletynem Informacji Publicznej,
 5. prowadzenie ewidencji kont użytkowników systemu informatycznego i administrowanie nim,
 6. prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego,
 7. pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego,
 8. prowadzenie spraw związanych z przeglądami, naprawą i konserwacją urządzeń biurowych, sprzętukomputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sieciowych, zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriówkomputerowych i oprogramowania,
 9. szkolenie osób w zakresie obsługi komputerów,
 10. prowadzenie spraw związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania MZD i obsługi interesantów,
 11. nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 12. obsługa i nadzór nad wizyjnym systemem podglądu ulic KORKONET,
 13. nadzór nad systemem monitoringu bazy materiałowej przy ul. Jędrzejewo,
 14. wykonywanie objazdów dróg, ich wideorejestracja oraz zasilanie zebranymi danymi bazy danych oewidencji dróg,
 15. przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisu przedmiotu  zamówienia, wycenyprzedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie sprawprowadzonych na stanowisku pracy.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,
 6. dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługi oprogramowania,
 7. umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,
 8. znajomość systemów  operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,
 9. dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,
 10. znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,
 11. staż pracy – minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, minimum 5 lat przy wykształceniu średnim.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności *,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym),
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  (na kwestionariuszu osobowym).

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Oferty należy przesyłaćw zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyk”

 

na adres: Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2014r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać (I piętro, pokój nr 114).

 

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Informatyk
data publikacji: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:40
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:40 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 796