Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3093/13
Zarządzenie Nr 3127/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu)w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. Z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ,Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, Dz.U. Z 2008 r. Nr 180 poz.1111,Nr 223.poz 1458) w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1) Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku, prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Targowej 16, zabudowanej budynkiem biurowym, o powierzchni działki gruntu 0,4199 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 173/1.

2) Wnoszony wkład niepieniężny (aport) o którym mowa w ust.1 przeznacza się
na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna o
wartości wynikającej z wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego Panią Lidię Kotwica zam. ...*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3127/09 z dnia 26 marca 2009r.
data publikacji: 
wtorek, 14 kwietnia 2009, godz. 11:47
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 kwietnia 2009, godz. 11:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
53 502 959

Stopka