Miejski Ogród Zoologiczny
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Dzial_III_-_Wzor_umowy.doc

DZIAŁ III

WZÓR-UMOWA

 

zawarta w Płocku w dniu ……….… r. pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez:

.............................................................................................. – Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku,  z siedzibą w Płocku ul. Norbertańska 2

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr ............. dnia…………

zwanym dalej "Zamawiającym" z jednej strony

 

a:

 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą           w ……………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej "Wykonawcą"

 

o następującej treści:

 

§ 1

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - w wyniku przeprowadzonego                                         i rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi na terenie MOZ - JB w Płocku w zakresie dozorowania i ochrony terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę na zasadach szczegółowo określonych w Ogłoszeniu i Opisie przedmiotu zamówienia.

 

§2

Integralną częścią umowy jest:

a) Ogłoszenie na "Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku",

b) Oferta Wykonawcy z dnia …………… - załącznik nr 1 do umowy.

c) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 3

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. do dnia  31.12.2019 r.

§4

1.Strony ustalają cenę za 1 godzinę pracy agenta ochrony w wysokości ………… zł netto / ……… zł brutto.

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę czynności, zgodnie                              z wymogamiZamawiającego zawartymi w umowie, Ogłoszeniu i Opisie przedmiotu zamówienia do łącznej kwoty:

- Wartość całkowita usługi netto …................................................................. zł.

Słownie: …...................................................................................................... .

- Podatek VAT: …....................... %, …........................................................... zł

  Słownie: …...................................................................................................... .

- Wartość całkowita usługi brutto: …............................................................... zł.

  Słownie: …...................................................................................................... .

3. Wykonawca zapewnia niezmienność cen świadczonej usługi w okresie trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 16 ust. 2.

4. Kwoty określone w niniejszym paragrafie wyczerpują wszystkie zobowiązania Zamawiającego

    w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie                         z poprawnie wystawioną fakturą VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

7. Źródło finansowania - Budżet MOZ-JB w Płocku, dział 925, rozdział 92504.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT-NIP ………………………….

9. Wykonawca ma obowiązek wystawiania faktur VAT z następującymi danymi:

Nabywca: Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1, NIP: ................................,

Odbiorca: Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2,          09-402 Płock.

10. Wykonawca oświadcza, że wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane*,                       o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                               w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym   w ofercie).

11. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

12. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na inną niż określoną w ust. 10, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową, na adres e-mail: sekretariat@zoo.plock.pl najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

13. Poprawnie wystawione faktury VAT zgodnie z ust. 9, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Odbiorcy (Zamawiającego) tj. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku, ul. Norbertańska 2, 09-402 Płock lub w przypadku wystawianych faktur ustrukturyzowanych przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na następujący adres skrzynki PEPPOL: ………………………………….* (zgodnie z formą rozliczenia określoną w pkt 10).

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).

15. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 14 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 5 umowy.

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności                  w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

 

§5

1.        Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)   Systematyczne, rzetelne, sumienne i należyte wykonywanie czynności stanowiących przedmiot umowy.

2)   Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie, których Wykonawca, jego personel, podwykonawcy lub osoby za pomocą, których wykonuje przedmiot umowy wszedł/weszli w związku z realizacją niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu.

3)   Zapewnienie i skierowanie przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy w całym zakresie, odpowiedniej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę                                     w rozumieniu przepisu art. 22 § 1  Kodeksu pracy, stosownie do zakresu i rodzaju prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, która umożliwi wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

4)   Po podpisaniu umowy, najpóźniej 3 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

a) wykaz wszystkich osób wyznaczonych  bezpośrednio do realizacji usługi. Z treści otrzymanego przez Zamawiającego wykazu powinny wynikać informacje dotyczące m.in. danych osób co do ich tożsamości, tj. imię, nazwisko, forma zatrudnienia tych osób, wymiaru czasu ich pracy, okres trwania zatrudnienia.

b) Zgody osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt 4a na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca powinien poinformować zatrudnionych pracowników, o fakcie udostępnienia danych osobowych ich dotyczących Zamawiającemu.

c) Zgłoszenia ZUA

5)   Wykaz, o którym mowa w pkt. 4a Wykonawca jest zobowiązany w trakcie obowiązywania umowy aktualizować każdorazowo w przypadku zmiany obsady osób wykonujących przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać zaktualizowany wykaz wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 4b i 4c Zamawiającemu niezwłocznie (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany). Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przy realizacji Usługi osób, o których mowa w pkt. 4a. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy.

6)   W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.        

7)    W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni dokument RCA - miesięczny raport ZUS, imienny (bez kwot) dla każdej osoby wykonującej wskazane w  pkt 3 czynności                    w trakcie realizacji zamówienia.

8)    W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym               w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy              o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w  pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                           o ochronie danych osobowych.

9)   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. d umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3  czynności.

10)


drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wzór umowy
data publikacji: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:26
ostatnia zmiana: 
piątek, 28 czerwca 2019, godz. 12:26 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
ilość wyświetleń: 
66 490 528