Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w  Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11    09 – 400  Płock

 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

 

Starszy referent ds. księgowości

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1) prowadzenie ewidencji księgowej oraz dekretacja dokumentów księgowych,

2) bieżąca kontrola poprawności dokonanych zapisów księgowych, analiza zgodności obrotów i sald poszczególnych kont analitycznych z obrotami i saldami odpowiednich kont syntetycznych, uzgadnianie prawidłowości sald, wyjaśnianie spraw spornych i rozliczeń,

3) prowadzenie ewidencji mienia,

4) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji związanych ze stanowiskiem pracy.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

1) obywatelstwo polskie,

2) nieposzlakowana opinia,

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    umyślne przestępstwo skarbowe,

5) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

6) doświadczenie – minimum rok pracy w księgowości,

7) dobra znajomość obsługi komputera – poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu   kursu.

  

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)znajomość regulacji prawnych z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej i innych niezbędnych do wykonywania zleconych zadań,

2) rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

3) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1.  życiorys ( CV ) – własnoręcznie podpisany,

2.  list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

3.  kwestionariusz osobowy,

4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6.  oświadczenie kandydata o niekaralności *,

7.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( na kwestionariuszu osobowym),

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  ( na kwestionariuszu osobowym).

 

*  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Starszy referent ds. księgowości”

na adres : Miejski Zarząd Dróg w Płocku,  ul. Bielska 9/11,  09-400  Płock  lub dostarczyć do biura podawczego  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013r.

 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku w późniejszym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

 

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Po zakończonej procedurze naboru oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście odebrać  w ciągu miesiąca od zakończenia naboru (I piętro, pokój nr 114). Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie MZD (www.mzd-plock.eu/), w BIP - zakładka Ogłoszenia o naborze.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09-400 Płock. Dane osobowe zamieszczane w aplikacjach o pracę przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji”.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. księgowości
data publikacji: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:38
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2015, godz. 11:38 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 490