Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 grudnia 2004r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.11.2004 r.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1. Uchwalenie budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem przez Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych wraz z opinią Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uwag i wniosków Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

2.Podjęcie pozostałych uchwał w sprawach:

1) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok,
- załącznik
2) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok,
- załącznik
3) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku, Obręb Nr 9,
4) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Nałkowskiej w Płocku,
5) zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Płock zadań publicznych w zakresie oświaty, powierzonych przez zainteresowane gminy,
6) nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Płocku,
7) zmiany Uchwały Nr 464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004,
8) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005,
9) wyboru banku do „Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka” na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2005 roku,
10) umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku ,
11) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock – III etap” - zakup 6 sztuk,
12) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku,
- uzasadnienie
- załącznik
13) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok ,
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
14) wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- uzasadnienie
- załącznik
15) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku,
16) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,
17) zatwierdzenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi stanowiącymi części składowe tych nieruchomości,
18) wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Miasta Płocka,
19) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
środa, 22 grudnia 2004, godz. 12:30
ostatnia zmiana: 
środa, 22 grudnia 2004, godz. 12:31 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 751

Stopka