Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1616/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lutego 2008r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 11pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.
Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 28 etatów w okresie do dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników (4 etaty)
2) 24 etaty od dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników.

§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1616/08 z dnia 14 lutego 2008r.
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 534

Stopka