Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 26 /2014

 

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych

Referat Organizacyjny

Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Wydział Organizacji i Procesów Pracy

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Administrowanie stroną internetową Urzędu Miasta Płocka.

2. Przygotowywanie propozycji zakupu wydawnictw, broszur oraz książek dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu i przekazywanie do wprowadzenia do księgozbioru podręcznego.

3. Wykonywanie czynności związanych z prenumeratą prasy, dzienników itp. oraz  wizytówek dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu.

4. Realizacja zleceń na ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu.

5. Współpraca  z Wydziałem Promocji i Informacji w zakresie wizualizacji pomieszczeń i budynków Urzędu.

6. Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, określania istotnych postanowień umów i nadzór nad ich realizacją.

7. Realizacja zadań z zakresu przygotowywania organizacyjnego zarządzonych wyborów i referendów oraz udział w pracach związanych z ich przeprowadzeniem.      

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4.  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. wykształcenie wyższe 

6.  znajomość z zakresu tworzenia i aktualizacji stron www – w szczególności znajomość podstaw języka html i css – poparta zaświadczeniem lub oświadczeniem kandydata 

7.  znajomość funkcjonowania i obsługi nowoczesnych systemów typu CMS – poparta zaświadczeniem lub oświadczeniem kandydata  

 

Wymagania dodatkowe:

I.  znajomość obsługi komputera

II. znajomość ustaw:

1.  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014r. poz.1202 j.t.)

2.   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t.),

3.  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z

2013 r. poz. 267 j.t), 

4. z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907  j.t. ze zm), 

5. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm.)

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu plac Starty Rynek 1.  Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 

Miejsce pracy w budynku z podjazdem.

Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

7. oświadczenie kandydata o niekaralności

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)

10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:

 

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych- ogłoszenie  Nr 26 /2014  na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacji i Procesów Pracy  

Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

Zespół Zasobów Ludzkich

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  8 stycznia 2015 roku

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych
data publikacji: 
poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 15:08
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 15:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
51 684 466

Stopka