Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku - mieście na prawach powiatu
Wykaz spraw - co i jak załatwić
 
  

  wyszukiwanie
 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I PRZYSTĄPIENIU DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB BUDYNKU (obowiązek zawiadomienia wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę)

NIEZBĘDNE FORMULARZE: zawiadomienie, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie inspektora nadzoru (jeśli był ustanowiony), dane statystyczne, – druki do pobrania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Płock,  Pl. Dąbrowskiego 4 oraz na stronie internetowej.

Załączone druki mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie maja charakteru dokumentów obowiązujących.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu  budowlanego  inwestor  jest  obowiązany  dołączyć:

1.oryginał dziennika budowy;
2.oświadczenie kierownika budowy:
a.o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
b.o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3.oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4.protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan . lub umowy :sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu);
5.inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6.potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7.kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;

8.ponadto kserokopię lub oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest sprzed lipca 2003 roku.
9.W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub   warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia   należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z  naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku  oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora  nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłat skarbowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, Płock, Pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

INFORMACJI UDZIELA: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO, tel. 24 367 16 50, 24 367 16 51, 24 367 16 73 lub bezpośrednio POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Zbigniew Gołębiewski tel. 24 367 16 52

PODSTAWA PRAWNA: art. 54 – 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

"Art. 54
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Art. 55
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
"Art. 57
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
 1)oryginał dziennika budowy;
 2)oświadczenie kierownika budowy:
 a)o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 b)o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 3) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4) protokoły badań i sprawdzeń;
 5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;                                                                                   
7.kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

GODZINY PRACY PINB w Płocku: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I PRZYSTĄPIENIU DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB BUDYNKU
data publikacji: 
poniedziałek, 05 czerwca 2006, godz. 10:30
ostatnia zmiana: 
środa, 09 września 2015, godz. 13:07 -> historia zmian  (16)
osoba publikująca: 
Małgorzata Jędrzejewska
ilość wyświetleń: 
8 786 023