Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3825/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 382/42  położonego przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr102 poz.1055, Nr116 poz.1203] i art.37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 , art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603,Nr 281 poz. 2782] w związku z Uchwałą Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność  Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 1 oznaczoną jako działka nr 382/42 pow. 2059 m2 (numer księgi wieczystej PL1P/00020817/1) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości – Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 1 oznaczonej jako działka nr 382/42 o powierzchni 2059 m2  w wysokości – 182 757,00  zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości –  124 458,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu  w wysokości – 58 299,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 99% określonej w Uchwale Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt. 3 wynosi –  582,99 zł. (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
5/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3825/05 z dnia 18 sierpnia 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 25 sierpnia 2005, godz. 10:28
ostatnia zmiana: 
czwartek, 25 sierpnia 2005, godz. 10:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 594

Stopka