Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu.  OTP - 03.

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, zawiadomienie, (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek zawierający: Nazwa / imię i nazwisko wnioskodawcy (wnioskodawcą może być zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Dz.U. Nr 177 poz. 1729, osoba realizująca zamówienia w/w jednostek), adres, przedmiot opracowania, planowany termin realizacji.

Załączniki do wniosku:
1. Trzy egzemplarze projektu organizacji ruchu (1-dla wnioskodawcy, 1-dla Oddziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego – organ zarządzający ruchem, 1-dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku), który powinien zawierać :
 - plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 b) parametry geometrii drogi;
2. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
3. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
4. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
5. przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
6. nazwisko i podpis projektanta.

Opinia komendanta miejskiego Policji w Płocku: Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz.1729 & 7 pkt 3).

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Uwaga: Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
1. Dołączenia do projektu organizacji ruchu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.
2. Złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.
Numer konta w Banku PKO BP SA II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 - opłata skarbowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Podstawa prawna: ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. art. 35).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający może:
- zatwierdzić organizację ruchu w całości lub części, bez zmian lub po wprowadzeniu zmian, wpisaniu uwag dotyczących wdrożeniu organizacji ruchu;
- odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
- odrzucić projekt.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 30, 24 367 16 14, fax: 24 367 17 76, pok. D-2, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140, ze zm.).
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).

UWAGI: Procedura dotyczy dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka.
Procedura nie dotyczy dróg wewnętrznych.
W przypadku gdy nowa organizacja ruchu wymusza zmiany w funkcjonowaniu  komunikacji miejskiej pożądane jest przedstawienie opinii Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia (zawiadomienie) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (Dz.U. z 2003 nr 177 poz. 1729 § 12.1).

Jeżeli w terminie, o którym mowa powyżej brak jest zawiadomienia zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
data publikacji: 
środa, 11 kwietnia 2012, godz. 11:15
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 10:02 -> historia zmian  (26)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
54 918 797

Stopka