Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 4482/14
Zarządzenie Nr 2023/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie wniosku Pana Ryszarda Koszewskiego i Pana Jacka Koszewskiego o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zmiana: Dz.U. z 2005 r. Nr 281 poz. 2783 i poz. 2786) oraz § 1 ust. 6 Zarządzenia Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Panem Ryszardem Koszewskim i Panem Jackiem Koszewskim ugody ustalającej wypłacenie w/w łącznej kwoty 3679,88 zł. (po ½ dla każdej ze stron), tytułem zwrotu kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku w zwaloryzowanej wysokości.

§ 2

Wypłatę dokonać ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok, Dział 700, Rozdział 70095, § 4430, Zadanie Nr 01/WGMI/G.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2023/08 z dnia 27 maja 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 539

Stopka