Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1307/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2007r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do zaciągnięcia zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), § 12 pkt 5 uchwały nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8  ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/07 z 31 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zakupu następujących usług:
1)pielęgnacji wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w 2008 roku,
2)konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka w 2008 roku,
wynikających z postępowań wszczętych na podstawie zarządzenia nr 1221/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2007 r.
§ 2.
Określa się źródło finansowania zobowiązań, o których mowa w § 1: budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 – Drogi publiczne gminne (Miejski Zarząd Dróg), a do czasu jego uchwalenia projekt budżetu miasta Płocka na 2008 rok.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1307/07 z dnia 13 grudnia 2007r.
data publikacji: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 522

Stopka