Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 184/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia
31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 i z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka” stanowiącym załącznik do uchwały nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 84, poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„pkt 3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
2/ § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ust. 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.”.
3/ § 15 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„pkt 4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, przy czym postanowienia § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio,”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 


UZASADNIENIE

 

Zasady korzystania z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn . zm.).

Zmiana wprowadzana niniejszą uchwałą związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622). Wspomniana ustawa przy ubieganiu się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dopuszcza stosowanie zaświadczenia albo oświadczenia w celu potwierdzenia wysokości dochodów rodziny, natomiast w przypadku rodziny korzystającej z pomocy społecznej zaświadczenia albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą składający oświadczenie powinien zawrzeć w nim klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, która ma zastąpić pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W związku z koniecznością zamieszczenia powyższej zmiany oraz publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego niezbędne jest podjęcie nowej  uchwały.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 184/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
data publikacji: 
piątek, 02 września 2011, godz. 11:16
ostatnia zmiana: 
piątek, 02 września 2011, godz. 11:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 417

Stopka