Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 679/11

Zarządzenie Nr 506/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie § 8, § 11 oraz § 21 ust. 3 pkt b Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:

§ 1
Wyznaczam Pana Tomasza Kolczyńskiego Zastępcę Prezydenta ds. Rozwoju (VP1) do zastępowania mnie podczas nieobecności (urlopy, zwolnienia lekarskie, wyjazdy służbowe dłuższe niż 1 dzień) w zakresie podpisywania podejmowanych rozstrzygnięć obejmujących:
1.zarządzenia, decyzje i polecenia służbowe,
2.zarządzenia pokontrolne,
3.decyzje administracyjne w sprawach, w których nie zostały udzielone upoważnienia,
4.pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej,
Przewodniczącego Rady Miasta, organów województwa i Wojewody oraz do organów samorządów gminnych i powiatowych,
5.pisma dotyczące współpracy z zagranicą o charakterze reprezentacyjnym lub poufnym,
6.odpowiedzi na interpelacje,
7.odpowiedzi na skargi dotyczące Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika,
8.pisma w sprawach będących w wyłącznej kompetencji Prezydenta na podstawie przepisów szczególnych lub mających specjalne znaczenie,
9.wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
10.inne pisma w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji Prezydenta Miasta,
11.udzielania upoważnień, pełnomocnictw prawnych, pełnomocnictw procesowych,
12.inne sprawy wynikające z udzielonych upoważnień,
13.czynności zastrzeżone ustawą dla kierownika zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z postępowaniem o zamówienie publiczne - art. 18 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza sie Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 2367/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 września 2004 r. Oraz Zarządzenie Nr 4406/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 506/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
środa, 25 kwietnia 2007, godz. 15:33
ostatnia zmiana: 
środa, 25 kwietnia 2007, godz. 15:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 536

Stopka