Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3280/13

Zarządzenie Nr 2623/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 grudnia 2008r.

w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 21/6 o pow. 76 m2 oraz dz. nr 21/18 o pow. 36 m2 położonej w Płocku przy ul.Lachmana oraz ustalenia jej ceny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną pawilonem handlowym oznaczoną jako dz. nr 21/6 o powierzchni 76 m2 oraz nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako dz. nr 21/18 o powierzchni 36 m2 położone w Płocku przy ul. Lachmana na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
§ 2.
1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Lachmana oznaczonej jako: a) działka nr 21/6 (zabudowana) o powierzchni 76 m2 w wysokości – 13 065,92 zł
b) działka nr 21/18 (niezabudowana) o powierzchni 36 m2 w wysokości – 6 189,11 zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości wynoszącą odpowiednio:
a) działka nr 21/6 – 10 086,72 zł
b) działka nr 21/18 – 4 778,03 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tych nieruchomości sprzedawanych ich użytkownikowi wieczystemu:
a) działka nr 21/6 w wysokości – 2 979,20 zł
b) działka nr 21/18 w wysokości – 1 411,08 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% określonej w Uchwale Nr 710/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej jako działka nr 21/6 wynosi – 297,92 zł.
Łączna kwota do zapłaty – 1 709,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięć złotych).
Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% tj. 376,00 zł .
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2623/08 z dnia 01 grudnia 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 15 grudnia 2008, godz. 11:08
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 15 grudnia 2008, godz. 11:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 987

Stopka