Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 533/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 kwietnia 2007r.

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora  następujących  przedszkoli:

1. . Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku, ul. Bielska 26/1,
2.   Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, ul. Kolejowa 6,
3.   Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10,
4.   Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku, ul. Słowackiego 27,
5.   Miejskie Przedszkole Nr 20 w Płocku, ul. Dobrowolskiego 4,
6.   Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 6b,
7.   Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku, ul. Pocztowa 9,

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §§ 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 i  Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i                  rozwoju placówki;
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4)dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich,
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu  z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Wzór druku zaświadczenia lekarskiego na stronie internetowej: bip.ump.pl
Link komunikaty i ogłoszenia.

4.Oferty adresowane do Wydziału Edukacji /tel. 0-24  367-17-05/ należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (kontaktem telefonicznym) i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora........................" w terminie do dnia 30 maja 2007 roku na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji, ul. Piekarska 16.

           Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka, 09- 
           400 Płock, Stary Rynek 1.
           O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
           powiadomieni indywidualnie.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 533/07
data publikacji: 
środa, 25 kwietnia 2007, godz. 15:35
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 14 maja 2007, godz. 11:22 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 531

Stopka