Miejski Zarząd Dróg
OGŁOSZENIA O NABORZE
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie NR 1/2015

Prezydent Miasta Płocka ogłasza

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
            Miejskim Zarządzie Dróg  Bielska 9/11 09-400 Płock

 

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Kierowanie Miejskim Zarządem Dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań Miejskiego Zarządu Dróg.
3. Planowanie zadań Miejskiego Zarządu Dróg.
4. Reprezentowanie  Miejskiego Zarządu Dróg na zewnątrz.


Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg
6. staż pracy co najmniej 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez okres co najmniej 3 lata,
9. wykształcenie wyższe
    preferowane wykształcenie o kierunku z  branży drogowej lub budowlanej 
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 594  ze zm.),
- z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),
-  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.),
- z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.627 ze zm.),
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
- z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz.U. z 2013 r, poz.1399),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
- z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r.  poz.907 ze zm.),
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Informacje o warunkach pracy:
Praca biurowa i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z KRS lub wydruk ze strony internetowej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6. koncepcję funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg
7. oświadczenie kandydata o niekaralności*
9. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) -  (na kwestionariuszu osobowym)
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
11. inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg - ogłoszenie  Nr  1/2015  na adres:
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacji i Procesów Pracy 
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Zespół Zasobów Ludzkich
lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 stycznia 2015 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Zasobów Ludzkich.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
data publikacji: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:46
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lipca 2015, godz. 11:46 -> historia zmian  (0)
osoba publikująca: 
Witold Jakóbiak - MZD
ilość wyświetleń: 
1 193