Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Siedziba: 09-400 Płock ul. Stary Rynek 5 lok. 6A
Zarząd Spółki: tel./fax (0-24) 367-68-40/50
Administracja: tel. (0-24) 367-68-45/46
e-mail: ars@ars.plock.pl
www.ars.plock.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Przyjęcia interesantów - środy od godz. 08.00 do godz. 15.30 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu)

Pogotowie awaryjne czynne całą dobę pod nr tel.:

pog. hydr. - 501 43 22 60

pog. elektr. - 501 43 22 60

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana mocą Uchwały Rady Miasta Nr 1049/LXV/98 z dn. 15 czerwca 1998 roku. Spółka została wpisana w dn. 16.07.1998r. do rejestru handlowego pod numerem RHB.X.1178. W dn. 19.09.2001r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000044769. Siedzibą Spółki jest miasto Płock. Właścicielem Spółki jest Miasto Płock, które posiada 100% udziałów. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 26 131 500,00 zł.

Podstawowym celem Spółki jest przede wszystkim realizacja „Strategii Rewitalizacji Płockiej Starówki”, uchwalonej Uchwałą Nr 730/L/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22.04.1997r., ale również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, w zakresie administrowania zasobem komunalnym.
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej i usługowej, w imieniu własnym lub na warunkach zlecenia albo agencji w następujących dziedzinach:

1. wynajem nieruchomości na własny rachunek,

2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4. działalność agencji obsługi nieruchomości,

5. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie,

6. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi na zlecenie,

7. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków oraz przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, administracyjnych, użytku publicznego, handlowo – usługowych i pozostałych budynków niemieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych Strategią Rewitalizacji Płockiej Starówki

8. prowadzenie prac badawczych w dziedzinie archeologii, historii i innych nauk międzydyscyplinarnych w dziedzinie archeologii i historii,

9. badanie rynku i opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz analiza uzyskanych wyników, związanych z działalnością rewitalizacyjną,

10. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

11. działalność archiwum dokumentacji związanej ze Starym Miastem w Płocku, dla ogółu ludności,

12. prowadzenie restauracji,

13. prowadzenie hoteli i moteli z restauracjami,

14. prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

15. prowadzenie działalności usługowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, w szczególności prowadzenie parkingów.

Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka działalność tę będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF