Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  BKZ - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 5.

1. Program badań: konserwatorskich, architektonicznych lub prac: konserwatorskich, restauratorskich.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywani.
3. W przypadku gdy osoba kierująca pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi będzie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).*1
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem (uproszczony wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
5. W przypadku badań konserwatorskich albo badań architektonicznych - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, albo zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  1. za wydanie decyzji - 82 złote,
  2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych.

    Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. składanie wniosku: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór decyzji: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1, tel. 24 367 14 54

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel. 24 367 14 54.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 pkt 1 i 4 oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad  nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm);
2. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a – d oraz f - h, § 3,  § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265);
3. art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz 1257)

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 04 października 2018, godz. 16:40 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 369

Stopka