Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  BKZ - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 5.

1. Program badań: konserwatorskich, architektonicznych lub prac: konserwatorskich, restauratorskich.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywani.
3. W przypadku gdy osoba kierująca pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi będzie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).*1
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem (uproszczony wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
5. W przypadku badań konserwatorskich albo badań architektonicznych - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, albo zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  1. za wydanie decyzji - 82 złote,
  2. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 złotych.

    Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
1. w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. składanie wniosku: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. odbiór decyzji: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 302, III piętro, budynek A, Plac Stary Rynek 1, tel. 24 367 14 54

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój nr 302A, tel. 24 367 14 54.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 pkt 1 i 4 oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad  nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm);
2. § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a – d oraz f - h, § 3,  § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265);
3. art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256)

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:04 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 776

Stopka