Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Badania konserwatorskie i architektoniczne.  MKZ-01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4 lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 243 C, II piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3.

1. Program badań: konserwatorskich, architektonicznych lub prac: konserwatorskich, restauratorskich.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi kwalifikacji do kierowania odpowiednio tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywani.
3. W przypadku gdy osoba kierująca pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi będzie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta zostanie wyłoniona
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji,
o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).*1
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem (uproszczony wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej) albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
5. W przypadku badań konserwatorskich albo badań architektonicznych - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, albo zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
8. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł w kasie Oddziału Podatków i Opłat (podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm. w zw. z ust. 44 pkt 2 części III załącznika do w/w ustawy). Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej uregulowane są w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1653 ze zm.).

Uwagi:
Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia w zakresie konserwacji i restauracja dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów dziennych, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1; w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadający danej dziedzinie oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 – podstawa prawna: Art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
Badaniami architektonicznymi zabytków wpisanych do rejestru zabytków kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, lub ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiających nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia badań architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 godzin lub którym przypisano co najmniej 6 punktów ECTS, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych oraz która po ukończeniu tych studiów przez co najmniej 6-miesięczna brała udział w badaniach architektonicznych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury – podstawa prawna: Art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich lub badaniach architektonicznych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzględnia uwzględnia się udział w tych robotach przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. – podstawa prawna: Art. 37f ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczonym do jednej z kategorii, o którym mowa w art. 64 ust. 1, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział
w tych robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której roboty były wykonane, albo osobę, pod której nadzorem były wykonane, albo przez osobę pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków Art. 37g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art.4 w związku z Cz. III pkt 44)), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z  Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Art. 7) 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwolenie konserwatorskie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 243, II piętro, wejście od  ul. Zduńskiej 3.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 – tekst jednolity);  
-   § 1 ust. 1 pkt 1a, b,d,e  §  3 ust. 1 - 4, § 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1789),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 11 lipca 2017, godz. 12:21 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 780 844

Stopka