Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.

 

 

NIEZBĘDNY e-FORMULARZ:

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1),
 • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2),
 • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3),

  dostępne na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1) dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

 • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,
 • pozytywną opinię Prezydenta Miasta, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony klub dziecięcy,
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zakładającego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

2. informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2) dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

 • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym  prowadzony jest żłobek/klub dziecięcy,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek,
 • pozytywną opinię prezydenta miasta, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest klub dziecięcy,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

3. wniosek o wykreślenie  z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/)
Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
  jeżeli Prezydent Miasta nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu nieznane z urzędu lub niemożliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota opłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, pokój 132, I piętro, Stanowisko Obsługi Klienta al. marsz. Piłsudskiego, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

ZMIANY W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ WYKREŚLENIE Z REJESTRU SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Art. 26 – 35b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)  informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu / zmiany wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenia podmiotu z rejestru, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanialub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy postanowień rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
data publikacji: 
czwartek, 08 grudnia 2011, godz. 12:18
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 11:10 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 939

Stopka