Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.

 

 

NIEZBĘDNY e-FORMULARZ:

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1),
 • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2),
 • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3),

  dostępne na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1) dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

 • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,
 • pozytywną opinię Prezydenta Miasta, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony klub dziecięcy,
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zakładającego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

2. informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2) dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

 • decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym  prowadzony jest żłobek/klub dziecięcy,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek,
 • pozytywną opinię prezydenta miasta, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest klub dziecięcy,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

3. wniosek o wykreślenie  z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/)
Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
  jeżeli Prezydent Miasta nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu nieznane z urzędu lub niemożliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota opłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, pokój 132, I piętro, Stanowisko Obsługi Klienta al. marsz. Piłsudskiego, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

ZMIANY W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ WYKREŚLENIE Z REJESTRU SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Art. 26 – 35b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu / zmiany wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenia podmiotu z rejestru, zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy postanowień rozdziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
data publikacji: 
czwartek, 08 grudnia 2011, godz. 12:18
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 lipca 2018, godz. 07:50 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 703

Stopka