Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 193/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na utrzymanie czystości i konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I,  w Rejonie II oraz w Rejonie IV.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Miasta  Płocka  uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:
1)zawarcie umów na okres  od 1 listopada 2007 r.  do 31 października 2008 r. na utrzymanie czystości i konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I,  w Rejonie II oraz w Rejonie IV,
2)zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt  1, środków w wysokości:
a)w 2007 r. - ogółem 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych, w tym  na utrzymanie  czystości i konserwację zieleni  w Rejonie I – 40.000,00 zł., w Rejonie II - 40.000,00 zł. i w Rejonie  IV -  40.000,00       
b)w 2008 r. - ogółem 2.030.000,00 (dwa miliony trzydzieści tysięcy) złotych,
 w tym na utrzymanie czystości i konserwację zieleni  w Rejonie I - 740.000,00 zł.,  w Rejonie II - 650.000,00 zł. i w Rejonie IV – 640.000,00 zł. 

§ 2

Źródło finansowania umów, o których mowa w  § 1:
1) Budżet Miasta Płocka na rok 2007:  
    a) dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 06/WGK.I./G
    b) dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie budżetowe nr 07/WGK.I./G
    c) dział 600, rozdział 60015, § 4300, zadanie budżetowe nr 01/WGK.I./P
    d) dział 600, rozdział 60015, § 4300, zadanie budżetowe nr 02/WGK.I./P  
2) Budżet Miasta Płocka na rok 2008.
 
§ 3

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Z uwagi na fakt, iż termin zakończenia umów na utrzymanie czystości i konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I oraz  w Rejonie II  upływa dnia 31.10.2007 r.,  zachodzi konieczność zawarcia nowych umów, a co za tym idzie zaangażowania środków finansowych  na okres przekraczający rok budżetowy tj. od 01.11.2007 r. do 03.10.2008 r. 
W związku ze stale zwiększającymi się terenami będącymi w utrzymaniu gminy, w wyniku zakończenia nowych inwestycji (drogi dojazdowe do mostu, nowe inwestycje drogowe), wykupu przez gminę gruntów od innych właścicieli oraz nowych podziałów terenów osiedlowych przy wydzieleniu wspólnot mieszkaniowych, dokanano nowego podziału miasta na rejony poprzez wydzielenie z Rejonu I i II nowego Rejonu nr IV.
Ponadto oczekiwania mieszkańców i związane z tym ich interwencje powodują zwiększenie częstotliwości wykonywania prac w obecnych rejonach i konieczność obecności przez inspektora WGK w terenie, co umożliwi jednoznaczny i zwarty terytorialnie "podział" miasta.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 193/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
data publikacji: 
czwartek, 27 września 2007, godz. 09:03
ostatnia zmiana: 
czwartek, 27 września 2007, godz. 09:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 683

Stopka